Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Príhovor rektora


Vážená čitateľka, vážený čitateľ týchto riadkov,

dovoľte mi týmto spôsobom vás pozdraviť z Trnavskej univerzity v Trnave.

Je známe, že naša univerzita a väčšina jej súčastí má sídlo v Trnave. V súvislosti s jej špecifikami a dlhodobým poslaním sa však jej význam javí reálnejším v polohe oveľa širšej, slovenskej i európskej. Pod výrazom univerzita samozrejme vnímame predovšetkým život jej súčastí - fakúlt a pracovísk, ich učiteľov, zamestnancov a mesto omladzujúcich študentov. Poďakovanie patrí tiež všetkým jej budovateľom a hostiteľskému mestu Trnava, ktoré univerzitu tak prívetivo prijalo. Univerzita má stály cieľ byť aktívnym a užitočným partnerom slovenských a zahraničných vysokých škôl a napomáhať budovať vysokoškolské vzdelanie a vedu v súlade s aktuálnymi výzvami spoločnosti a štátu.

Predstavujem si toľkých ľudí dobrej vôle, učiteľov, zamestnancov a študentov, ale aj obyvateľov mesta Trnava, členov Spoločnosti Ježišovej, zástupcov Cirkvi, všetkých dobrodincov a podporovateľov vytvárajúcich a formujúcich život na našej univerzite počas takmer dvoch desiatok rokov po jej obnovení a sto štyridsať dva rokov uplynulých v nie tak dávnej minulosti. S akou úctou, bázňou a presvedčením o súčasnej veľkej hodnote je potrebné vnímať ich osobný vklad a námahu, pri výchove mladých ľudí, vzdelávaní, rozvoji vedy, verejnom pozdvihovaní ľudskosti, obrane kresťanských princípov vlastných Európe, pripomínaní ľudskej dôstojnosti a upevňovaní zdravého sebavedomia Slovákov a ďalších národov Európy. Mám na mysli paralelu s kresťanskými koreňmi Európy: odumreté korene tohto druhu určite môžu byť vzácnym historickým artefaktom, ale len živé ľudské korene vyživujú strom života, ktorého plody máme dnes a budeme mať zajtra k dispozícii. Plody z minulosti však nie sú na filmovom plátne, ale zachováva sa z nich podnes každé zrniečko. To je naša nádej, náš zmysel: nič sa nestráca. Navyše, máme oprávnenú nádej, že raz žijúce korene v skutočnosti viac neumierajú. Univerzita, najmä život na jej piatich fakultách, je v tomto videní sveta niečím nádherným...

Naša univerzita si stráži nestrannosť, spravodlivý pohľad a slobodu vzdelávania a vedeckého bádania ako široko otvorený priestor ľudskej mysle a vôle, ako aj slobodného svedomia. V tomto chránenom priestore máme svoju špecifickú ponuku. Patrí do nej kvalita vzdelávania a vedy, ktoré majú slobodu a možnosť rozvíjať sa v prostredí princípov vlastných pre kresťanský prístup k hodnoteniu reality. Popri potrebách trhu práce a takej príprave, ktorá vedie k uplatneniu absolventov v živote sa usilujeme vnímať aj širšie súvislosti poslania univerzity. Medzi naše špecifické ponuky patrí aj úsilie o vytváranie podmienok pre formovanie osobnosti študenta zároveň s jeho odbornou, spoločenskou a vedeckou formáciou. Napokon treba podčiarknuť aj zameranie našej univerzity na oblasť efektívnej spolupráce so zahraničnými univerzitami, osobnosťami a inštitúciami; úsilie o väčšiu mobilitu učiteľov a študentov, účasť na zmysluplných zahraničných projektoch a vytváranie spoločných študijných programov a pracovísk.

Želám vám všetkým pohodu a pokoj pri práci, dostatok životnej istoty a silné vedomie vlastnej dôstojnosti a zmyslu života. Teším sa na spoluprácu na dobrých veciach!