Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Právnická fakulta

Historická Trnavská univerzita v Trnave a jej teologická fakulta a  filozofická fakulta boli založené r. 1635. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity bolo otvorené neskôr. Na historickej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity začali prednášky 16. januára 1667. Právnická fakulta  skončila svoju činnosť v Trnave v školskom roku r. 1776/ 1777. Na historickej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa právo vyučovalo a právna veda vedecky rozvíjala nepretržite 110 rokov.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity obnovila na Trnavskej univerzite v Trnave svoje pôsobenie v školskom roku 1998/ 1999 viac ako po 200 rokoch, a to v októbri 1998. Po súhlase Akreditačnej komisie Vlády Slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky vydal rektor Trnavskej univerzity dňa 1. októbra 1998 zriaďovaciu listinu, na základe ktorej sa začala v plnom rozsahu uplatňovať právna subjektivita fakulty vo všetkých oblastiach jej činnosti.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave získala následne v akreditačnom konaní r. 2000 právo konať štátne skúšky na priznanie akademického titulu “magister” (skratka “Mgr.”) a konať rigorózne skúšky na priznanie akademického titulu “JUDr.”, ako aj právo konať v príslušných vedných odboroch doktorandské štúdium a priznávať vedecko-akademickú hodnosť “philosophiae doctor” (skratka “PhD”). Získala tiež právo konať habilitačné konanie a priznávať titul “docent” a konať inauguračné konanie a priznávať titul “profesor” v príslušných vedných odboroch.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti štátu a práva s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium,  interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Študenti môžu na základe výberu absolvovať odbornú právnu prax v rezorte spravodlivosti a zahraničných vecí.

Právnická fakulta poskytuje v súčasnosti študentom 2. až 5. ročníka päťročné vysokoškolské magisterské štúdium so všeobecným právnym zameraním, ukončené obhajobou diplomovej práce a vykonaním štátnej skúšky najmenej zo štyroch študijných predmetov a priznaním akademického titulu “magister” (skratka “Mgr.”). 

Organizácia štúdia

Denné štúdium si vyžaduje účasť študentov na prednáškach, praktických cvičeniach a iných formách výučby pri uskutočňovaní študijného programu fakulty podľa určeného rozvrhu hodín. Externé štúdium si vyžaduje účasť študentov na konzultáciách organizovaných fakultou dva až štyri razy za semester, spravidla v trvaní jedného až troch dní, vrátane soboty. Denné štúdium je v súčasnosti bezplatné. Pri externom štúdiu si študenti uhrádzajú časť finančných nákladov na štúdium a s tým spojený rozvoj fakulty. Obidva druhy štúdia sú rovnocenné.

Uplatnenie absolventov

Absolventi trojročného bakalárskeho štúdia

- môžu po splnení podmienok určených Právnickou fakultou pokračovať v štúdiu dvojročného magisterského študijného programu v odbore právo a získať titul „Mgr.“,
- osvoja si základy  teórie a dejín štátu i práva, rímske právo ako aj  slovenské platné právo, jeho aplikáciu a interpretáciu vo všetkých odvetviach verejného práva,
- získajú základnú orientáciu v súkromnom práve,
- oboznámia sa s princípmi a obsahom medzinárodného práva a spôsobom jeho aplikácie, ako aj s obsahom európskeho práva a technikami, formami a požiadavkami jeho implementácie a používania v Slovenskej republike.

 

Absolventi dvojročného magisterského študijného programu nadväzujúceho na trojročný bakalársky študijný program  sa môžu uplatniť

- pri výkone povolania sudcu, advokáta, notára, prokurátora, exekútora, vyššieho súdneho úradníka, mediačného a  probačného úradníka,  v činnosti policajného zboru, v podnikateľskej sfére, personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti aplikácie a aproximácie európskeho práva,
- v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj  medzinárodných vládnych a nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie pri výkone funkcií tzv. euroúradníka,
- vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku,
- v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách a výskumných ústavoch.

Absolventi Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa môžu po skončení štúdia uchádzať o priznanie akademického titulu “JUDr.” a po skončení doktorandského štúdia o priznanie vedecko-akademickej hodnosti PhD.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kollárova 10,917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5939 601
E-mail: prf@truni.sk
Stránka: http://iuridica.truni.sk