Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pozvánka na seminár: Ľudské práva žien a detí...

Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru Rady Európy a ďalších ľudskoprávnych dohovorov

Seminár a diskusia sa uskutočnia v utorok 12. decembra 2017,

v čase od 9:30 do 12.00 s vybranou skupinou z Katedry sociológie,

v čase od 13.00 do 15:00 pre otvorené publikum v aule 3 P1 Filozofickej fakulty TU v Trnave, Hornopotočná 23 Trnava.

PROGRAM

 

Cieľom seminára je predstaviť Istanbulský dohovor a ukázať, aké riešenia prináša. Dôraz bude kladený aj na ďalšie kľúčové ľudskoprávne mechanizmy, akými sú Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Diskutovať sa bude o tom, ako sú dohovory navzájom prepojené a ako môžu slúžiť ako referenčné rámce pre ľudsko-právny, citlivý a koordinovaný prístup k ochrane práv detí a práv žien v podmienkach násilia v párových vzťahoch.

Cieľom seminára je vytvoriť aj priestor na diskusiu o možnostiach akademickej obce a občianskej spoločnosti pri eliminácii násilia páchaného na ženách a ich detí.