E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Poznáme názory absolventov. Sú spokojní, ale ocenili by väčšie prepojenie na prax

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety absolventov 2018/2019 a ankety absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia 

Vážené absolventky, vážení absolventi, 

vedenie Trnavskej univerzity (ďalej TU) Vám ďakuje za spätnú väzbu, ktorú ste poskytli prostredníctvom ankiet absolventov. Anketa absolventov sa realizuje pravidelne raz ročne už od akademického roku 2013/2014  a anketa absolventov po 2 rokoch od skončenia štúdia, pričom motiváciou k jej realizácií bol okrem nášho vlastného záujmu o spätnú väzbu aj zber údajov o absolventoch pre globálny ranking U-Multirank, do ktorého je TU zapojená. Obidve ankety boli v roku 2019 v systéme MAIS spustené 13. septembra a otvorené do 15. novembra.

Vysoká akademická povesť

Teší nás, že TU v oboch anketách dosiahla vysoko pozitívne hodnotenia akademickej povesti fakúlt a reputácie VŠ medzi zamestnávateľmi, vysokú mieru zamestnania absolventov v odbore, ktorý bol predmetom štúdia alebo v príbuznom odbore, spokojnosť so štúdiom na Trnavskej univerzite, pozitívne zhodnotenie pripravenosti na uplatnenie v odbore štúdia, spokojnosť s kvalitou výučby na fakulte,  ako aj spokojnosť s vybavením vysokej školy, či vysokoškolským životom. Optimistická je aj skutočnosť, že viacerí z Vás si založili vlastnú živnosť a rozvíjajú podnikateľské aktivity.

V porovnaní s kvalitou výučby, ktorá bola vysoko oceňovaná, napovedá mierne nižšia miera spokojnosti s obsahom a štruktúrou štúdia, že práve tieto zložky vzdelávacieho kurikula navrhujú absolventi viac inovovať v súlade s aktuálnymi trendami praxe v danej oblasti.

trnavská univerzita absolventi 2019 nadobudnuté vedomosti

TU posilní zapojenie študentov

Za najdôležitejšie zistenia v oblasti zlepšovania, ktoré boli identifikované v rámci oboch ankiet, patrí potreba posilňovania spoluúčasti a zapájanie študentov do tvorby študijných programov, ako aj zlepšovanie hodnotenia fakúlt absolventami v oblasti orientácie vzdelávania na prax, ktorú väčšina hodnotila ako menej uspokojivú. V súvislosti s novým legislatívnym rámcom SR v oblasti kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhom nových štandardov, ktoré do značnej miery vychádzajú z európskych usmernení ESG 2015, Trnavská univerzita pri inovácií svojho vnútorného systému kvality výrazne posilní zapojenie študentov, ako aj ostatných zainteresovaných strán do vnútorných procesov tvorby študijných programov. Na druhej strane je faktom, že doteraz existujúce možnosti ovplyvňovania podoby a obsahu ponúkaných študijných programov (prerokovanie v senáte fakulty, ktorý má aj študentskú časť, či prerokovanie vo vedeckej rade, kam je prizývaný aj zástupca študentov), nevyužívajú študenti aktívne.

trnavská univerzita absolventi 2019 spokojnosť so štúdiom

Posilnenie spolupráce so zamestnávateľmi 

Možnosť stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi  počas štúdia na fakulte potvrdila menej ako polovica respondentov, až okolo 60%  uviedlo, že nemalo túto možnosť, pričom väčšina absolventov by ju uvítala. Najväčší podiel odpovedí „neviem“, resp. „žiadne stanovisko“ sa vyskytlo v oblasti spolupráce našej vysokej školy so spoločnosťami, organizáciami, ale aj v oblasti ponúk na ubytovanie či v oblasti medzinárodnej  spolupráce.  Na kolégiách rektora TU bude informácia o tomto stave prerokovaná tak, aby sme hľadali možnosti pre vyššie zapojenie a posilňovanie spolupráce so zamestnávateľmi, ako aj pre efektívnejšie informovanie študentov o možnostiach ubytovania a z hľadiska medzinárodnej orientácie o širokej ponuke možností programu Erasmus, v rámci ktorého má TU uzavretých vyše 160 bilaterálnych zmlúv o výmene študentov.

trnavská univerzita absolventi 2017 stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi

Nadregionálne pôsobenie TU

Na skutočnosť, že v trnavskom regióne je zamestnaná asi jedna štvrtina respondentov, mimo regiónu asi tri štvrtiny respondentov, nie je jednoznačná odpoveď. Tento fakt však potvrdzuje, že absolventi univerzity, podobne ako aj jej súčasní študenti, nepochádzajú len z regiónu okolo jej sídla, ale že univerzita má dosah na oveľa širšie teritórium. Pozitívom z hľadiska územného členenia a populácie Slovenskej republiky je teda najmä nadregionálne pôsobenie Trnavskej univerzity v Trnave.

V ankete absolventov s ukončením štúdia v ak. roku 2018/2019  z celkového počtu 82 respondentov textové odpovede uviedlo 19 absolventov a v ankete absolventov po dvoch rokoch s ukončením štúdia v ak. roku 2016/17 z celkového počtu 78 respondentov uviedlo ďalšie postrehy formou textovej odpovede 15 absolventov. Napriek nízkemu počtu textových odpovedí sme radi, že v nich bola pozitívne hodnotená ochota väčšiny zamestnancov TU študentom pomôcť, odovzdávať cenné rady, snaha o stále zlepšovanie, dobrá povesť školy, stáže a kliniky (pozn.: realizujú sa na PF), ktoré boli pridanou hodnotou pri uplatnení v praxi, ako aj kvalitná teoretická príprava. 

absolventi 2017 pracujete v trnavskom regióne

Prepojenie praktických vedomostí s teoretickými 

TU reflektuje, že v textových odpovediach popri pozitívnych ohlasoch zároveň významne prevláda odporúčanie na vylepšenie výučby tak, aby viac prepájala praktické vedomosti s teoretickými, či zahŕňala vyšší rozsah povinnej praxe, a tiež že absolventom chýbali autentické a praktické cvičenia aj vo viacerých predmetoch, ktoré sú orientované teoreticky. Zároveň absolventi odporúčali v súvislosti s otázkou “spolupráca VŠ s organizáciami” nadviazanie zmluvných spoluprác s organizáciami, inštitúciami či zariadeniami tak, aby študent nemusel prax v niektorých študijných programoch, v ktorých je povinná, hľadať sám.

trnavská univerzita uplatniteľnosť absolventov

V niektorých odpovediach sa objavili návrhy na zlepšenie pedagogického, metodického a didaktického profilu vyučujúcich, na aktualizácie a inovácie foriem odovzdávania vzdelávacieho obsahu, ako aj zvýšenie miery empatie pri hodnotení študentov a na štátnicových skúškach. Jeden z respondentov navrhuje, aby TU bola viac orientovaná na spoluprácu so svojimi absolventmi, ktorí podnikajú a sú otvorení myšlienke poskytnúť možnosti praxe pre študentov.

Trnavská univerzita si cení všetky názory a postrehy, reflektuje ich a bude sa nimi zaoberať, najmä však hľadať spôsoby realizácie týchto podnetných návrhov. Zároveň vyjadruje všetkým absolventom, ktorý venovali čas a prejavili záujem o vyplnenie dotazníka úprimnú vďaku za dôležitú spätnú väzbu.

                                                                                          prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

 rektor Trnavskej univerzity v Trnave