E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Podpísanie zmlúv o spolupráci so zahraničnými univerzitami

Zdroj: 
Kancelária rektora

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. viedol delegáciu Trnavskej univerzity v Trnave do Bosny a Hercegoviny s cieľom rozšírenia spolupráce so zahraničnými univerzitami. Ako prvý krok boli podpísané rámcové zmluvy o  vzájomnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitou v Banja LukeTrnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitou v Sarajeve. Obsah rámcových zmlúv je zameraný najmä na štyri základné okruhy: výmena študentov, výmena profesorov, účasť na konferenciách a spoločné projekty. Uzatvorením rámcových zmlúv sa otvára možnosť fakultám Trnavskej univerzity pre uzatvorenie konkrétnych zmlúv o spolupráci s fakultami rovnakého zamerania, ktoré sa na partnerských univerzitách nachádzajú.

Dňa 14. 6. 2012 bola podpísaná rámcová dohoda o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitou v Banja Luke. Na slávnostnom prijatí Univerzitu v Banja Luke zastupoval jej rektor Prof. dr. Stanko Stanić a ďalší reprezentanti univerzity a fakúlt.

Vzájomná zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou a Univerzitou v Sarajeve bola podpísaná dňa 15. 6. 2012 v reprezentačných priestoroch  rektora Univerzity v Sarajeve prof. Faruka Čaklovica.

Po podpísaní rámcových zmlúv boli následne podpísané vykonávacie zmluvy medzi Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce TU a partnerskými fakultami lekárskych a zdravotníckych vied v Banja Luke a v Sarajeve. V Banja Luke majú záujem rozvinúť najmä mobility učiteľov a profesorov, spolupracovať vo výskume, najmä v oblasti verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva a zapojiť sa do projektu rozvoja vzdelávania vo verejnom zdravotníctve za podpory TEMPUS a/alebo Višegrádskeho fondu. V Sarajeve prejavili záujem o ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo, najmä v oblasti mobilít učiteľov a študentov. Obidve strany začnú s prípravou projektu TEMPUS. Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce TU reprezentovala prodekanka doc. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave odovzdal rektorom obidvoch partnerských univerzít pamätné medaile Trnavskej univerzity v Trnave.

V súvislosti s pripravovanými aktivitami prijal delegáciu Trnavskej univerzity v Trnave  minister zdravotníctva a sociálnych vecí Bosny a Hercegoviny prof. Ranko Skrbič   veľvyslanec SR v Republike Bosny a Hercegoviny Miroslav Mojžita. Taktiež sa rokovalo s mimovládnymi organizáciami o reálnej situácii a potrebách, ktoré pociťuje Bosna a Hercegovina. Po návrate rektor Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. chce prerokovať otázku spolupráce so Sarajevom a Banja Lukou s možnosťou širšieho zapojenia štátnych subjektov SR.