Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Podnety zamestnancov TU o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydala univerzita Smernicu rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.6/2016 o vnútornom systéme vybavovania podnetov zamestnancov TU o protispoločenskej činnosti.

Na prijímanie a vybavovanie podnetov bola rektorom TU ako Zodpovedná osoba určená: hlavný kontrolór / hlavná kontrolórka (č.tel: 033/5939 298) s možnosťou troch foriem podávania podnetov oznamovateľom:

1) elektronicky na e-mailovú adresu: podnety-kontrola@truni.sk - 24 hodín denne

2) písomne na poštovú adresu:

  • Útvar hlavného kontrolóra
  • Trnavská univerzita v Trnave
  • Hornopotočná 23
  • 918 43 Trnava
  • S označením "Neotvárať - podanie v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z."

  3) ústne podania do zápisnice:

   • Kancelária hlavného kontrolóra TU
   • Hornopotočná 43
   • Prízemie, č.dverí 14/3
   • Každá pracovná streda od 8:00 do 10:00 hod.