Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Podávanie žiadostí o ubytovanie v akad. roku 2015/2016 - prvé ročníky

Zdroj: 
Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

     Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2015/2016 študovať v 1. roč.  Bc., 1. roč. Mgr. a v 1. roč. PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu si podať žiadosť o ubytovanie prostredníctvom predpísaného formulára (č.1).

Študenti vyšších ročníkov, ktorí nestihli podať žiadosť o ubytovanie do 30. 4. 2015, môžu ju podať dodatočne do 31. júla 2015.

     Tlačivá formulárov, spolu s pokynmi pre vypĺňanie žiadosti, sú k dispozícii na internetovej stránke univerzity www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov - Ubytovanie – Dokumenty a formuláre. Študentom 1. roč. Bc. štúdia môže byť formulár žiadosti zaslaný aj poštou,  spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Vyplnený formulár, spolu  s predpísanými prílohami, je potrebné odovzdať, alebo zaslať na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr

do 31. júla 2015.

Žiadosti doručené po tomto termíne sa budú riešiť až v rámci dodatočného prijímania v druhej polovici septembra 2015!!!

Zoznamy študentov s prideleným ubytovaním budú zverejnené na internetovej stránke univerzity (www.truni.sk) do 20. 8. 2015.