Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pedagogická fakulta je partnerom prestížneho projektu.

Viedeň, Trnava, 1. októbra 2018. Desať krajín pozdĺž Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina) sa spojilo v projekte financovanom z EÚ. Ich cieľom je zlepšiť opatrenia na ochranu ohrozených migrujúcich rýb pozdĺž celého povodia Dunaja pomocou identifikovania a podpory prepojenia ich habitatov, ako aj podpory pre vytváranie ekologických koridorov.

Projekt MEASURES bude oficiálne spustený 1. októbra 2018 v Rakúsku na podujatí pripravovanom Univerzitou prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni. Toto podujatie bude súčasťou dvojdenného kick-off stretnutia, ktoré spojí kľúčové zainteresované subjekty a medzinárodných partnerov projektu a predstaví hlavné tézy projektu MEASURES: Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja. Dunaj je domovom najvýznamnejších populácií jeseterov a ďalších migrujúcich druhov rýb (alózy, mrena severná a podustva severná). Bulharsko a Rumunsko sú jediné krajiny EÚ, kde sa stále vyskytujú životaschopné populácie viacerých druhov jeseterov. Tieto populácie prešli v minulosti dramatickým poklesom početnosti kvôli vytvoreniu migračných bariér, akými sú priehrady a vodné elektrárne, ktoré viedli k fragmentácii ich habitatov. Tieto nie sú schopné migrácií na neresiská alebo krmoviská. Z dlhodobého hľadiska migračné bariéry v spojení s inými antropogénnymi zásahmi, akými sú nadmerný rybolov, znečisťovanie a deštrukcia habitatov, budú viesť k vymretiu druhov, pokiaľ nebudú prebiehať aktivity na ich ochranu. Zameraním sa na problematiku migrácie rýb, projekt MEASURES poskytne základ pre vytvorenie ekologických koridorov pomocou identifikovania kľúčových habitatov a iniciácie nadnárodných ochranných opatrení pozdĺž Dunaja a jeho hlavných prítokov. Počas troch rokov trvania projektu, inovatívne aktivity budú zamerané na:

mapovanie a identifikovanie kľúčových habitatov s následným testovaním metodológie pre mapovanie habitatov migrujúcich rýb; vytvorenie harmonizovanej stratégie obnovy zelených koridorov a podpora ich implementácie v budúcich manažmentových plánoch; vysadenie dvoch pôvodných druhov rýb s cieľom zachovania ich genofondu v strednom Dunaji v Maďarsku (jeseter malý) a v dolnom Dunaji v Rumunsku (jester ruský) s cieľom vytvorenia siete pre spoločnú obnovu populácií cieľových druhov a vytvorenia manuálu pre prevádzku liahní, ktoré poskytnú násadu rýb do budúcnosti; implementácia MEASURES informačného systému, ktorý umožní prístup k informáciám expertom, vedúcim osobám rozhodovacích orgánov a verejnosti; prispievanie konkrétnymi vstupmi do nasledujúcich konaní a manažmentových plánov, ktoré zabezpečia prenos výstupov projektu do udržateľného manažmentu relevantných území pri obnove ekologických koridorov.

Dunaj a jeho prítoky sú kľúčovými migračnými trasami pre jesetery a ďalšie migrujúce ryby, akými sú mrena severná alebo podustva severná. Tieto ryby sú z hľadiska ich dlhého životného cyklu výbornými bioindikátormi celkovej kvality ekologických koridorov. Predovšetkým jesetery ako migranti na dlhé vzdialenosti predstavujú prírodné dedičstvo celého Dunajského regiónu. Ich dramatický pokles v posledných desaťročiach, zdokumentovaný dunajskými krajinami a Európskou komisiou, sa stal záležitosťou, ktorá má význam pre celé povodie Dunaja. Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, ako jediný partner zo Slovenska, sa bude podieľať na budovaní MEASURES informačného systému. Zároveň bude koordinátorom pilotnej aktivity na mapovanie habitatov jesetera malého v slovensko-maďarskom úseku Dunaja, ako aj ďalších migrujúcich rýb v prítokoch Dunaja a prispeje k vytvoreniu siete zainteresovaných strán na Slovensku. Podľa Thomasa Heina, koordinátora projektu z Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni je Dunaj s jeho prítokmi kľúčovou životnou tepnou, ktorá spája dôležité bioregióny, hospodárstva a kultúry v Európe. Pre vývoj ľudskej spoločnosti je preto ochrana jeho biodiverzity zásadnou. Rieky patria medzi najohrozenejšie ekosystémy na našej planéte. Náš projekt prispieva k týmto výzvam, špecificky pre Dunaj, pretože hrá dôležitú úlohu ako ekologický koridor spájajúci lokality prírodného dedičstva a skupiny organizmov, ktoré sú nevyhnutné pre udržateľnú budúcnosť rieky, migrujúce ryby, jesetery nevynímajúc. Podujatie je organizované v rámci projektu MEASURES (Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja), spolufinancovaný z Európskej únie (ERDF, IPA). Projekt začal v júni 2018 a bude ukončený v máji 2021. Viac informácií o projekte je možné nájsť na webe projektu Interreg Danube alebo Pedagogická fakulta.

Kontakt:
Ladislav Pekárik, koordinátor projektu pre Slovensko, Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava, ladislav.pekarik@truni.sk
Paul Meulenbroek, projektový manažér, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, paul.meulenbroek@boku.ac.at
Ioana Cenușă, manažér pre komunikáciu, WWF DCP Romania, Bucharest, icenusa@wwfdcp.ro

Zdroj: Pedagogická fakulta.