Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta predstavuje v rámci Trnavskej univerzity výlučné pracovisko, na ktorom sa zabezpečuje výskum a výučba v pedagogických študijných a vedných odboroch. Fakulta garantuje a realizuje komplexné vzdelávanie učiteľov materských, základných a stredných škôl, pripravuje vychovávateľov a sociálnych pedagógov, ako aj špecialistov v oblasti predškolskej pedagogiky a pedagogiky výtvarného umenia. V rámci doktorandských štúdií sa na fakulte realizujú programy štúdia niektorých odborových didaktík, ako aj elementárnej pedagogiky. Výskum a vzdelávanie sú na fakulte  podporované moderným technickým vybavením, špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, učebňami s audiovizuálnou technikou a kvalifikovaným personálnym obsadením katedier.Vzdelávanie sa na fakulte realizuje formou denného štúdia a v niektorých študijných programoch aj formou externého štúdia. Okrem riadneho vysokoškolského vzdelávania fakulta tiež zabezpečuje vzdelávacie aktivity v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov.

PriemysePedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavelná 4, 917 01 Trnava
Tel.:+421-33-5514 618
E-mail: sekdekpdf@truni.sk
Stránka: http://pdf.truni.sk/