E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania - 3.kolo

Zdroj: 
Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

 

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2013/2014 - 3. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 18. septembra 2013 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí boli na štúdium prijatí dodatočne, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie po termíne a študentom, ktorým ubytovanie nebolo pridelené v 1. a 2. kole a svoj záujem potvrdili elektronicky.    

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

      Podpísanú návratku je potrebné obratom zaslať na ubytovacia.komisia@truni.sk a následne originál doručiť osobne na Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov (rektorát, 2. poschodie) alebodoporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  

najneskôr do 27. septembra 2013.

Nedoručenie podpísanej návratky bude považované za odmietnutie prideleného ubytovania!

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (dodatočne prijatí a po termíne) si môžete pozrieť TU:

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (neprijatí v 1. a 2. kole) si môžete pozrieť TU:

Tlačivo návratky si môžete stiahnuť TU:

Na žiadosti o zmenu ubytovania bude odpovedané individuálne e-mailom.

Žiadosti o ubytovanie doručené po 18. 9. 2013 ako i žiadosti študentov, ktorým doteraz ubytovanie nebolo pridelené a naďalej oň majú záujem budú riešené ubytovacou komisiou individuálne. Ubytovanie bude možné prideliť len na základe uvoľnených ubytovacích kapacít.

     Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne.


Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk