Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA - 3. kolo (prijatí na štúdium dodatočne, vyššie ročníky po termíne, nepridelené ubyt. z 1. a 2. kola)

Zdroj: 
Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2014/2015 - 3. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 18. septembra 2014 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí boli na štúdium prijatí dodatočne, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie po termíne a študentom, ktorým ubytovanie nebolo pridelené v 1. a 2. kole a svoj záujem potvrdili elektronicky. 

   
VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Podpísanú návratku je potrebné obratom zaslať na ubytovacia.komisia@truni.sk a následne originál doručiť osobne na Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov (rektorát, 2. poschodie) alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

najneskôr do 26. septembra 2014.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie v Študentskom domove Petra Pázmaňa, budú až do jeho sprevádzkovania ubytovaní v ubytovni v Jaslovských Bohuniciach. Predpokladaný termín sprevádzkovania je november 2014. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

Nedoručenie podpísanej návratky bude považované za odmietnutie prideleného ubytovania !

Postup pri ubytovávaní a použité skratky ubytovacích zariadení

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (dodatočne prijatí a po termíne)

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (neprijatí v 1. a 2. kole)

TLAČIVO NÁVRATKY

Na žiadosti o zmenu ubytovania bude odpovedané individuálne e-mailom.

Žiadosti o ubytovanie doručené po 18. 9. 2014 ako i žiadosti študentov, ktorým doteraz ubytovanie nebolo pridelené a naďalej oň majú záujem budú riešené ubytovacou komisiou individuálne. Ubytovanie už bude možné prideliť len na základe uvoľnených ubytovacích kapacít.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne.

____________________________________________________________________
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
 e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk
____________________________________________________________________