E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania - 2. kolo ( 1. roč. Bc., 1. roč. Mgr., vyššie ročníky - dodatočné žaiadosti)

Zdroj: 
Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov


OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2013/2014 - 2. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 19. augusta 2013 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2013/2014 do 1. ročníka bakalárskeho a 1. ročníka magisterského štúdia a študentom vyšších ročníkov,ktorí si podali žiadosť o ubytovanie dodatočne. 
 
VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

      Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na pedagogické oddelenie rektorátu alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

najneskôr do 6. septembra 2013.

Nedoručenie podpísanej návratky bude považované za odmietnutie prideleného ubytovania!

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (1. roč. Bc.) si môžete pozrieť TU: ZOZNAM 1.roč.Bc.
Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (1. roč. Mgr.)
si môžete pozrieť TU: ZOZNAM 1.roč.Mgr.
Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (vyššie roč. – dodatočné žiadosti)
si môžete pozrieť TU: ZOZNAM vyššie roč.

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU: Návratka

Študenti, ktorým ubytovanie nebolo pridelené, no i naďalej oň majú záujem, môžu svoj záujem potvrdiť elektronicky na adresu ubytovacej komisie. Do e-mailu treba uviesť: meno, priezvisko, fakultu, ročník, stupeň štúdia a v ktorom kole ubytovávania bola ich žiadosť posudzovaná. Ich žiadosti budú posunuté na riešenie do 3. kola na  zasadnutí komisie v polovici septembra 2013 a ubytovanie im bude pridelené podľa zvyšných ubytovacích kapacít.

Žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované v 3. kole na  zasadnutí komisie v polovici septembra 2013 a ubytovanie im bude pridelené podľa zvyšných ubytovacích kapacít.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne.


Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk