E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o návrhoch na kandidátov na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2019 – 2023

Zdroj: 
Akademický senát TU

 

Dňa 29. 3. 2019 volebná komisia Akademického senátu TU overila predložené návrhy na kandidátov na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Po ich posúdení v zmysle čl. 2 ods. 6 Postupu voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave týmto oznamuje, že za kandidátov na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave boli navrhnutí (v abecednom poradí):

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Trnava 29. marca 2019

 

doc. JUDr. Peter Varga, PhD., v. r.
predseda volebnej komisie AS TU

Prílohy:
Odborné životopisy kandidátov

Životopis profesor Bílik
Životopis profesor Rábik

Toto oznámenie o návrhu na kandidáta  na  funkciu  rektora  Trnavskej  univerzity vTrnave  bolo  uverejnené  na  úradnej  výveske  Trnavskej  univerzity vTrnave dňa 29. marca 2019.