Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oslavovali sme 25. výročie obnovenia činnosti univerzity

Slávnostný deň, 12. október, otvorila sv. omša Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Hlavným celebrantom bol bývalý pedagóg Teologocikej fakulty TU, biskup Milan Lach, SJ. Homíliu si účastníci vypočuli od jezuitu Petra Dubovského, dekana Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Páter Dubovský taktiež v minulosti pôsobil ako pedagóg na Teologickej fakulte TU.

Oslavy 25. výročia pokračovali slávnostnou akadémiou a otvorením akademického roku 2017/2018 v Dome kultúry za účasti zástupcov akademickej obce, študentov, predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a ďalších hostí. Veľkolepú kultúrnu časť programu tvorili scénické tance študentov vyjadrujúce históriu univerzity. Vo viacerých príhovoroch hostí bola vyzdvihnutá kvalita vzdelávania a zmeranie na osobnostný rozvoj študentov, dôkazom čoho boli uvedené referencie na úspešných absolventov. Počas akadémie rektor Marek Šmid odovzdal pamätné medaily viacerým osobnostiam spätým s univerzitou. Medzi nimi bol aj prvý rektor TU, Anton Hajduk (1992–1996), ktorému bola udelená pamätná medaila in memoriam. V záverečnej časti akadémie vystúpila operná speváčka Adriana Kučerová.

Oslavný deň bol zavŕšený kolaudáciou zrekonštruovaných priestorov univerzity.

Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na činnosť pôvodnej Universitas Tyrnaviensis, založenej v roku 1635. Univerzita pôsobila v Trnave 142 rokov, Mária Terézia rozhodla v roku 1777 o jej preložení do Budína.

Činnosť Trnavskej univerzity bola obnovená v roku 1992. Aktuálne sa na jej piatich fakultách vzdeláva približne 5000 študentov, počas štvrťročia obnovenej činnosti vyštudovalo na Trnavskej univerzite viac ako 32 tisíc absolventov. Tri z piatich fakúlt sa v národných hodnoteniach opakovane umiestňujú na prvom mieste.

V roku 2016 sa Trnavská univerzita stala víťazom Národnej ceny Slovenskej Republiky za kvalitu v kategórii organizácie verejného sektora, ktorú každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V histórii Slovenska takéto ocenenie získala prvý krát takto aj vysoká škola. Získanie tohto ocenenia je odrazom dlhoročných snáh vedenia univerzity o zavedenie procesného riadenia, zlepšovania činností a inovácií zameraných aj na implementáciu európskych štandardov ESG.