E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Online štátnice: Podmienky ukončenia štúdia sú rovnaké

Včera (4.5.) sme na Trnavskej univerzite odštartovali štátne skúšky, ako prvá s nimi začala právnická fakulta. Tohto roku v súčasnej mimoriadnej situácii prebiehajú štátnice online formou. Rektor prof. René Bílik povzbudil študentov končiacich ročníkov: "Všetko je pripravené tak, aby nikto v budúcnosti nemohol spochybniť riadny spôsob ukončenia vášho štúdia a ani vašu kvalifikáciu, ktorú ste získali na Trnavskej univerzite v Trnave." O prvých skúsenostiach s online štátnicami sa zhovárame s dekankou právnickej fakulty prof. Andreou Olšovskou.
 
Sú  aktuálne štátne skúšky v niečom iné oproti predchádzajúcim rokom? Zmenili sa napríklad podmienky ukončenia štúdia?
Štátne skúšky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa tento rok vôbec nelíšia od štátnych skúšok minulých rokov, okrem technického prevedenia online formou prostredníctvom elektronickej platformy MS Teams. Čo znamená akurát to, že študent či študentka nie sú fyzicky prítomní na fakulte, avšak rozsah matérie zostal zachovaný. Podmienky ukončenia štúdia sú rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch.
 
Ako ste technicky a organizačne zabezpečili štátnice na diaľku? 
Na právnickej fakulte sme štátne skúšky zabezpečili vlastnými silami a prostriedkami. Vypracovali sme podrobné metodické pokyny k organizačnej, ako aj technickej stránke priebehu štátnych skúšok, a to tak pre členov komisií, ako aj pre študentky a študentov. Súčasne sme pre pedagógov pripravili webinár a pre študentky a študentov sme pripravili "nácvik" štátnej skúšky. Počas tohto nácviku príslušný pedagóg priamo online kontaktoval študenta/študentku, aby si vyskúšali priebeh štátnej skúšky. 
 
trnavská univerzita, právnická fakulta, online štátnice, Andrea Olšovská
 
Ako zatiaľ prijímajú študenti štátnice v tejto forme? Aké sú ich reakcie?
Keďže dnes (4.5.) prebehli prvé termíny štátnych skúšok z voliteľných predmetov v magisterskom štúdiu, môžeme skonštatovať výborný, bezproblémový priebeh štátnych skúšok. V máji a júni 2020 začnú následne štátnice z povinných predmetov (občianske právo, trestné právo, správne právo).
Študentky a študenti boli s termínmi, s formou štátnych skúšok oboznamovaní dostatočne vopred, a to tak formou e-mailovej komunikácie, ako aj online konzultáciami s vedením fakulty. Online konzultácie tak pre štátnicové ročníky, ako aj pre ostatné ročníky prebiehajú viac ako mesiac na pravidelnej báze, kedy študenti mali možnosť pýtať sa na podmienky, priebeh štátnych skúšok. Vzhľadom na intenzívnu komunikáciu so študentmi vnímame ich reakcie na štátne skúšky v tom zmysle, že si uvedomujú mimoriadnu situáciu, a teda nevyhnutnosť realizácie štátnych skúšok online formou. Ich reakcie vnímame pozitívne. Oceňujeme ústretový a konštruktívny prístup študentiek/študentov ako aj pedagógov.
 
Koľko študentov absolvuje online štátnice v tomto akademickom roku? Dokedy budú štátnice prebiehať na právnickej fakulte?
Tento roky by malo absolvovať štátne skúšky 333 študentov, z toho 175 v magisterskom štúdiu a 158 v bakalárskom štúdiu. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu sme nastavili štátne skúšky tak, aby mali študenti dostatočný časový priestor na prípravu a súčasne sme aj predĺžili skúškové obdobie (tak pre štátnicové ako aj neštátnicové ročníky), čiže na fakulte sa bude skúšať do konca augusta 2020.
 
Objavili sa obavy, že v budúcnosti bude možné spochybniť výsledok štúdia a získanie vysokoškolského diplomu - práve kvôli online forme týchto štátnic. Je to podľa vás oprávnená obava?
Na právnickej fakulte sme nezaznamenali takéto obavy. Keďže forma online štátnych skúšok plnohodnotne nahrádza "klasický" priebeh štátnych skúšok, podstata, obsah ani spôsob hodnotenia sa nemení, nie je najmenší dôvod spochybňovať štátne skúšky a následne výsledok štúdia. Študenti musia "prejsť" tou istou cestou ako študenti predchádzajúcich ročníkov, skôr vnímame, že štátne skúšky sú náročnejšie práve v tom, že študenti popri príprave na samotné predmety museli zvládnuť aj zručnosti potrebné pre absolvovanie online štátnic.
 
*****
Dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity prof. Andrea Olšovská ďakuje študentom, pedagógom, administratívnym zamestnancom na PF TU, prodekankám a prodekanovi, ktorí v tomto čase mimoriadnej situácie svojím prístupom k štúdiu a práci pomáhajú túto situáciu zvládnuť. "A osobitne by som chcela poďakovať aj všetkým tým, ktorí nám pomáhajú v prvej línii, bez ktorých by sme nemohli fungovať." Súčasne pripája takéto prianie: "Želám našim študentkám a študentom veľa zdravia, úspechov na štátnych skúškach ako aj v profesionálnom a osobnom živote. Právnická fakulta Trnavskej univerzity dbá na kvalitu štúdia, a preto nemáme obavy, že by sa naše študentky a študenti vynikajúco neuplatnili vo svojej profesii. Ich úspech je aj naším úspechom. Keďže nám záleží na fakultnej rodinnej atmosfére, študenti a študentky vedia, že ich máme radi a želáme im len to najlepšie." 
 
foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská 
 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

trnavská univerzita, právnická fakulta, online štátnice, Andrea Olšovská
trnavská univerzita, právnická fakulta, online štátnice, Andrea Olšovská
trnavská univerzita, právnická fakulta, online štátnice, Andrea Olšovská