Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Adalbertinum: Bude slúžiť vzdelávaniu aj naďalej. Máme za sebou architektonicko-historický výskum

Adalbertinum Trnava, foto: Barbora Likavská

Národná kultúrna pamiatka Adalbertinum, ktorá ako jediná z budov historickej Trnavskej univerzity slúži takmer bez porušenia vzdelávaniu, si tento účel zachová aj v budúcnosti. Novodobá Trnavská univerzita, ktorá objekt získala do vlastníctva v roku 2017, ho chce s týmto cieľom zrekonštruovať.

Krajský pamiatkový úrad v Trnave na základe žiadosti univerzity rozhodol, že zámer je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný s dodržaním presne stanovených podmienok. Súčasťou týchto podmienok bol architektonicko-historický výskum. Na projekt s názvom „Multidisciplinárny pamiatkový výskum objektu Adalbertinum s ohľadom na jeho kultúrnohistorickú hodnotu“ poskytlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciu Trnavskej univerzite vo výške 8 000 eur.

Zámerom univerzity je kompletná rekonštrukcia celej budovy na pedagogické a výskumné účely.

V prvej etape pamiatkového výskumu sa uskutočnil výskum fasád budovy a kaplnky Adalbertina, ktorý nadväzoval na výskum z roku 2007. Terénny výskum uskutočnila Ing. arch. Jaroslava  Žuffová, CSc. v mesiacoch jún až júl 2020. Archívny výskum mala na starosti PhDr. Henrieta Žažová, PhD. z Ústavu dejín TU a výskum krovu Mgr. Daniela Zacharová, PhD. z Pamiatkového úradu. Univerzita sa aktívne výskumu zúčastňovala a prostredníctvom svojho zástupcu Ing. Ľubomíra Krišicu zabezpečovala všetko potrebné pri jeho realizácii.

Adalbertinum Trnava, foto: Barbora LikavskáVýskumami sa podarilo ozrejmiť zložitý slohový vývoj dnešnej objemnej stavby, ktorá vznikala postupne na piatich trnavských parcelách. Pôvodné Adalbertinum založil kardinál Peter Pázmaň podľa archívneho výskumu na Pekárskej ulici. V dnešnej polohe ho nachádzame až v roku 1663 po zakúpení poschodového, pôvodne stredovekého meštianskeho domu na rožnej parcele.

V období rokov 1710-1729 po dokúpení ďalších štyroch parciel, jednej pozdĺž Hollého ulice a troch pozdĺž Invalidskej, vyvrcholil hmotovo-priestorový vývoj Adalbertina.

Výskum okrem ozrejmenia slohového riešenia Adalbertina priniesol dôležité informácie o parcelácii a zástavbe tohto významného trnavského územia nachádzajúceho sa v bezprostrednom kontakte najskôr s kláštorom dominikánov, neskôr s areálom Trnavskej univerzity. Poukázal na prítomnosť predchodcov Adalbertina v podobe stredovekých a neskôr renesančných prejazdových domov.

Podľa výsledkov výskumu a definovania hodnôt stavby sa pripravuje spracovanie projektovej dokumentácie na jej obnovu. O výsledkoch tohto výskumu vás budeme priebežne informovať.

Autorka: Ing. Alena Čambálová

odd. pre projektovú činnosť

foto: TRUNI/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!