Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Náš zdravotnícky tím v plnom nasadení

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s kenským ministerstvom zdravotníctva vytvorila tím zdravotníkov na prevenciu infekčných ochorení a podvýživy v komunitách. Od júna do augusta 2018 Dr. Jakubcová, Dr. Kráľová a Dr. Rafajdus z FZaSP pracovali na pobreží Kene, kde fakulta dlhodobo pôsobí v oblasti rozvojovej spolupráce v rámci svojho detašovaného pracoviska. Slovenský tím posilnila kenská strana, koordinátor ministerstva zdravotníctva pre prenosné ochorenia (Mohammed Said), pre tropické a parazitárne ochorenia (Abdallah Rutah) a koordinátorka pre nutríciu (Teresia Kadzo). V spolupráci s ďalšími lokálnymi lektormi bola v geografickom kraji Lungalunga vytvorená a vytrénovaná sieť zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú vo vzdialených polo-púštnych oblastiach v jednotlivých domácnostiach komunity s hlavným zámerom edukovať komunitu, pre ktorú je charakteristická nízka úroveň vzdelania, chudoba a s tým súvisiace nízke hygienické návyky, ale aj vyhľadávať chorých či realizovať očkovacie kampane a iné aktivity dôležité pre zdravie verejnosti. Ďalšou časťou siete je zdravotnícky personál pôsobiaci v zdravotníckych strediskách s úlohou diagnostikovať, liečiť ochorenia a hlásiť ich výskyt ministerstvu zdravotníctva.

Tím fakulty v každej komunite v rámci kraja Lungalunga vytrénoval viacerých komunitných zdravotníckych pracovníkov a jedného zdravotníckeho pracovníka zo zdravotného strediska na prevenciu infekčných ochorení a podvýživy tehotných žien, matiek a ich detí. Táto sieť 117-tich vytrénovaných pracovníkov z kraja Lungalunga nadväzuje na kenské ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. „V súčasnosti dostávame spätnú väzbu z terénu. Pre osvetu vytrénovanými zdravotníckymi pracovníkmi v ich komunitách, vyhľadalo v mesiaci september erudovanú zdravotnícku pomoc v zdravotníckych strediskách o 30% viac pacientov ako bol priemer a upúšťajú tak od pomoci šamana. Taktiež do nutričného centra v krajskej nemocnici prichádza neustále viac matiek s deťmi do 5. roku života zo vzdialených vidieckych oblastí na skríning podvýživy,“ uviedla Dr. Jakubcová. Tieto aktivity boli zrealizované v rámci projektu Trnavskej univerzity s finančnou podporou SlovakAid.