Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzinárodné hodnotenie univerzít U-Multirank

Dňa 4. júna 2019 boli zverejnené oficiálne výsledky aktuálnej, v poradí už 6. edície medzinárodného hodnotenia U-Multirank 2019. Multidimenzionálna ratingová platforma v tomto vydaní vyhodnotila výsledky 1 711 vysokoškolských inštitúcií z 96 krajín sveta a to v piatich oblastiach, ktorými sú štúdium, výskum, prenos vedomostí, medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť.  

 

Profil Trnavskej univerzity na platforme U-Multirank

V 6. edícií rankingu sa Trnavská univerzita zapojila do hodnotenia ako inštitucionálny celok. Podľa výsledkov U-Multirank edície 2019 sú stabilne pozitívne hodnotenými stránkami Trnavskej univerzity najmä podiel interdisciplinárnych publikácií a odborné publikácie, ale aj absolvovanie štúdia načas, v ktorých univerzita získala hodnotenie v rámci skupiny „B“. Vynikajúce hodnotenie skupiny „A“ dosiahla univerzita vo sfére prenosu poznatkov v podiele spoločných publikácií s partnerskými inštitúciami. Aj v oblastiach medzinárodnej orientácie a regionálnej angažovanosti dosiahla Trnavská univerzita najvyššie hodnotenie „A“ a to v podiele spoločných publikácií so zahraničnými a s regionálnymi partnermi.

Zo slovenských univerzít sa do rankingu zapája pravidelne ďalších osem univerzít: Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Katolícka univerzita v Ružomberku a Technická univerzita v Košiciach.

Zaujímavým zistením aktuálneho vydania U-Multirankingu  je, že tzv. „Open border“, t. j. interdisciplinárne univerzity majú lepšie výsledky v oblasti transféru vedomostí, výskumného vplyvu v podobe vyššieho počtu top citovaných publikácií, ako  aj spokojnosti so vzdelávaním, čo naznačuje viac patentov, založených spin-off spoločností, ako aj väčšia spokojnosť študentov s ich štúdiom.

 

Hodnotenie U-Multirank doteraz pokrývalo 22 študijných odborov: Biológia, Obchodné štúdiá, Chemické inžinierstvo, Chémia, Stavebné inžinierstvo, Informačné vedy a inžinierstvo, Zubárstvo, Ekonomika, Vzdelávanie, Elektronické inžinierstvo, História, Priemyselné inžinierstvo/výroba, Matematika, Mechanické inžinierstvo, Medicína, Ošetrovateľstvo, Farmácia/farmakológia, Fyzika, Politické vedy, Psychológia, Sociálna práca, Sociológia. V rámci U-Multirank edície 2019 boli pridané aj dva nové študijné odbory:Environmentálne inžinierstvo a Materiálové inžinierstvo. Spolu teda hodnotenie pokrýva 24 študijných odborov, ku ktorým v ďalších rokoch budú pribúdať aj ďalšie. Aktualizované boli tiež údaje o študijných odboroch: Biológia, Chemické inžinierstvo, Chémia, Stavebné inžinierstvo, Informačné vedy a inžinierstvo, Elektronické inžinierstvo, Priemyselné inžinierstvo/výroba, Matematika, Mechanické inžinierstvo a Fyzika.

 

Adriana Krupová
Koordinátorka pre kvalitu TU