Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

K 100. výročiu založenia Československej republiky

Najvyšší predstavitelia akademickej obce v Českej republike a v Slovenskej republike sa s úctou a hrdosťou pripájajú k spomienke na založenie spoločného štátu. Jeho prínos pre vysokoškolský sektor považujú za nepopierateľný, keďže boli zakladané nové univerzity, zvýšil sa počet vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, rozvíjala sa veda, kultúra a umenie.

Spolupráca českých a slovenských akademikov pretrváva aj po zániku spoločného štátu. Pravidelné stretnutia členov ČKR a SRK podporujú a rozširujú existujúce väzby a spoluprácu a sú jedným z prejavov nadštandardných vzťahov oboch národov. Spoločným cieľom ČKR a SRK v súčasnosti je plnohodnotné zastúpenie našich vysokých škôl v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a Európskom výskumnom priestore. Obidva vysokoškolské systémy majú nielen spoločnú históriu a tradície, ale  čelia aj podobným výzvam a problémom. 

Národné rektorské konferencie deklarovali záujem pokračovať v spolupráci nielen na bilaterálnej inštitucionálnej úrovni, ale aj v multilaterálnych vzťahoch, ktoré sú v Európe stále častejšie podporované. V kontexte historického odkazu prvej československej republiky podporili demokratické princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Zároveň sa v deklarácii obracajú na vládnych predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej republiky, aby školstvu, vede a výskumu venovali náležitú pozornosť a podporu v záujme spoločenského a hospodárskeho rozvoja oboch krajín.

Spoločné vyhlásenie podpísali v historických priestoroch Karolína profesor Tomáš Zima - prezident ČKR a profesor Marek Šmid - prezident SRK.

 

text vyhlásenia 

zdroj: srk.sk