Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácia o kandidátoch na funkciu rektora TU

Zdroj: 
Akademický senát TU

 

Oznámenie o návrhu na kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2019 – 2023

Volebná komisia Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave týmto oznamuje, že k 1. 3. 2019, teda k termínu na podávanie návrhov na kandidátov na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2019 – 2023, stanovenému v zmysle schváleného Harmonogramu voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2019 – 2023, nebol predsedníčke Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave predložený žiadny návrh na kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

Trnava 8. marca 2019

doc. JUDr. Peter Varga, PhD., v. r.
predseda volebnej komisie

Toto oznámenie bolo uverejnené na úradnej tabuli Trnavskej univerzity v Trnave dňa 8. marca 2019.

Oznámenie o návrhu na kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2019 – 2023