Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Hodnotenie úrovne znalostí

Vami vybraný kurz bude presne zodpovedať úrovni znalostí cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages):

A: UŽÍVATEĽ ZÁKLADOV JAZYKA

  • A1 - Rozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Dokáže sa jednoducho dohovoriť, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne.
  • A2 - Rozumie vetám a často používaným frázam týkajúcich sa každodenného života. Dokáže jednoduchým spôsobom popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie, vie reagovať na otázky a pohybovať sa v rovine základných časov v danom jazyku. Slovná zásoba sa pohybuje v rozsahu 1600 slov.

B : SAMOSTATNÝ UŽÍVATEĽ JAZYKA

  • B1 - V hlavných rysoch rozumie informáciam, ktoré sa týkajú rozličných spoločenských a pracovných situácii. Dokáže popísať zážitky, udalosti a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje stanoviská. Ovláda náročnejšie gramatické štruktúry a jeho slovná zásoba sa pohybuje v rozpätí 3200 slov.
  • B2 - Rozumie hlavným myšlienkam textu, tak s konkrétnymi, ako aj abstraktnými námetmi, vrátane odbornej diskusie v odbore svojej špecializácie. Dokáže sa dorozumieť plynule a spontánne s rodeným užívateľom jazyka.

C : SKÚSENÝ UŽÍVATEĽ

  • C1 - Rozumie širokému okruhu náročných dlhších textov. Dokáže sa vyjadrovať plynule a spontánne. Dokáže používať jazyk pružne a účinne pre spoločenské a študijné účely.
  • C2 - Ľahko rozumie prakticky všetkému čo počuje alebo číta. Ovláda jazyk na úrovní ľudí, ktorých rodným jazykom je daný cudzí jazyk.