Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Hodnotenie kvality - zamestnanci

Na zisťovanie spokojnosti zamestnancov s úrovňou riadenia, komunikáciou, materiálnym zabezpečením, finančným ohodnotením, motiváciou, možnosťou kariérneho postupu a uplatnením v rámci definovaných cieľov slúži anonymný dotazník spokojnosti zamestnancov, ktorý každoročne vypĺňajú tvoriví i administratívni zamestnanci univerzity. Jeho vyhodnotenie slúži ako nástroj kontroly riadenia pre jednotlivé úrovne vedenia.

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov spokojnosti zamestnancov:

Textové vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015 - grafy

Textové vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2014
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2014 - grafy