Skočiť na hlavný obsah

Hodnotenie kvality - študenti

Univerzita má vypracovaný mechanizmus využitia výsledkov hodnotenia učiteľov študentmi. V oblasti získavania spätnej informačnej väzby k pedagogickému výkonu učiteľa je jedným z prostriedkov na univerzite a jej fakultách anonymný dotazník, mapujúci indikátory kvality vzdelávania, ktorý umožňuje získať spätnú väzbu zo strany študenta. To poskytuje možnosť hlbšie analyzovať kvalitu výučby pedagóga, zefektívniť výučbu a zlepšovať najmä didaktickú a sociálnu kompetenciu učiteľa s cieľom zvýšiť jeho vlastnú spokojnosť s výkonom v edukačnom procese, ako aj spokojnosť študentov s kvalitou výučby.

Spätná väzba študentov, súvisiaca s efektivitou a dostupnosťou podporných materiálnych, technických a informačných zdrojov sa na všetkých fakultách zisťuje primárne prostredníctvom dotazníka na zisťovanie kvality vzdelávania. Výsledky študentských dotazníkov spokojnosti a kvality vzdelávacieho procesu sa zverejňujú dvakrát ročne na webovom sídle univerzity, resp. fakúlt.

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov študentov na jednotlivých fakultách:
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta