Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Habilitačná prednáška Mgr. art. Jaroslavy Gajdošíkovej Zeleiovej, PhD.

Zdroj: 
Pedagogická fakulta

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU oznamuje, že 23. februára. 2012 o 11. 00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na Priemyselnej ul. č.  4 v miestnosti 2P1 na 2. posch. uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. art. Jaroslavy Gajdošíkovej Zeleiovej, PhD. pracovníčky Pedagogickej fakulty TU v Trnave, v študijnom odbore 1.1.4 pedagogika na tému „Estetická gramotnosť v hudobnej pedagogike“ a obhajoba jej habilitačnej práce „Hudobno-pedagogické a hudobno-psychologické súvislosti muzikoterapie