Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Filozofická fakulta

Cieľom fakulty je pripraviť odborníkov v týchto spoločenských vedách: filozofia, sociológia, história, dejiny umenia a kultúry (DUaK), psychológia, politológia, klasické jazyky a klasická archeológia. Absolventi fakulty sa môžu uplatniť aj ako učitelia na stredných a vysokých školách, vedeckých ústavoch. Pri plnení výchovných úloh sa fakulta hlási k ideálom kresťanstva, humanizmu a demokracii.

HornopotFilozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnaveočná 23,918 43 Trnava
Tel.:+421-33-5939 387
E-mail: ff@truni.sk
Stránka: http://fff.truni.sk