Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

ERASMUS+

 

 

V novembri 2013 Európsky parlament schválil  nový program  EU Erasmus+, ktorý zahŕňa oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program nahradil doposiaľ fungujúci program celoživotného vzdelávania, ktorého súčasťou bol aj program  LLP ERASMUS. Nový program ERASMUS+ je  zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Nový program nadobudol platnosť od 1. januára  2014.

Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).
Program Erasmus+ zabezpečuje SYNERGIU  medzi sektormi a kladie dôraz  na CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  prepojením formálneho a neformálneho vzdelávania.
Cieľom je PREPOJENIE sveta vzdelávania so svetom práce.

AKCIE PROGRAMU v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

Kľúčová akcia 1  (KA1)             
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Spoločné magisterské štúdiá
Kľúčová akcia 2  (KA2)             
Strategické partnerstvá
Znalostné aliancie
Budovanie kapacít v oblasti VŠ vzdelávania
Jean Monnet                                  

Univerzity, ktoré mali záujem  zapojiť sa do nového programu ERASMUS+, podávali v priebehu roka 2013 žiadosť o udelenie ERASMUS+ univerzitnej charty (ECHE). Trnavská univerzita úspešne obstála v hodnotení Európskej komisie  a v decembri  2013 získala Erasmus+ univerzitnú chartu, ktorá jej zabezpečuje účasť na programe. Podpisom ECHE, sa Trnavská univerzita zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá stanovené Európskou komisiou.


Erasmus ID kód: SK TRNAVA01
PIC kód (Participant identification Code): 994330026
Typ akreditácie: Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie


Viac informácií nájdete na www.erasmusplus.sk a https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en


Aktuality

Ponuka stáže pre študentov a absolventov TU

Pozvánka na informačný seminár Erasmus+  a tematický seminár "Kvalita mobility na VŠ"

BUDDY team Trnavskej univerzity ťa pozýva do svojich radov

Ponuka databáz na vyhľadávanie stáží v zahraničí pre študentov alebo zamestnancov vysokých škôl

Ponuka absolventskej stáže na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Berlíne v roku 2016