E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Empowering EHEA 2018 - konferencia k Bolonskému procesu

Konferencie Empowering EHEA 2018 v Paríži sa zúčastnili zástupcovia 48 európskych, 15 mimoeurópskych krajín, Európskej komisie, Rady Európy, UNESCO a ďalších medzinárodných organizácií, pôsobiacich v oblasti vysokého školstva. Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave zastupoval našu krajinu ako jeden z členov slovenskej delegácie. Vo svojom príspevku zdôraznil, že "autonómia vysokých škôl musí byť sprevádzaná súčasne dvomi skutočnosťami, a to kvalitou vzdelávania a vedy a zodpovednosťou voči spoločnosti."

Na konferencii bolo prijaté komuniké, v ktorom účastníci zhodnotili doterajší vývoj a prejavili podporu vzájomnej spolupráce v rámci Bolonského procesu a napĺňaní jeho kľúčových priorít. Vo vyhlásení je kladený osobitný akcent predovšetkým na význam akademickej slobody vysokých škôl.

 

Bolonský proces začal v roku 1998 Deklaráciou o harmonizácii výstavby Európskeho systému vysokého školstva. Nadväzujúcim dokumentom je Bolonská deklarácia z roku 1999 o založení Európskeho vysokoškolského priestoru (EHEA). Podpísalo ju 29 európskych štátov. Slovenská republika je signatárom deklarácie od jej podpisu.

V Bolonskej deklarácii boli stanovené ciele, ktoré signatári považujú za primárne pri vytváraní európskeho priestoru vo vysokoškolskom vzdelávaní a v celosvetovej podpore európskeho vysokoškolského systému:

  • Prijatie systému ľahko čitateľných a porovnateľných akademických hodností – aj prostredníctvom Dodatkov k diplomu (Diploma Supplement).
  • Vytvorenie systému kreditov – ako je ECTS – ako vhodného prostriedku na podporu širokej študentskej mobility.
  • Podpora mobility a odstraňovanie prekážok voľného pohybu.
  • Podpora európskej spolupráce pri zabezpečovaní kvality s ohľadom na rozvoj porovnateľných kritérií a metodológií.
  • Podpora nevyhnutnej európskej dimenzie vo vysokoškolskom vzdelávaní, zvlášť vzhľadom na prípravu študijných plánov a spoluprácu medzi inštitúciami.