Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Elektronické informačné zdroje

 
Ebsco    
                                                                                                                                                       
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave ponúka svojim používateľom možnosť využívať plnotextové a abstraktové bázy dát firmy EBSCO. Bázy dát obsahujú viac ako 4500 plnotextových periodík a približne 10000 indexovaných časopisov s abstraktami.

    1.  Ako vyhľadávať v EBSCOhost databázach
    2.  Nové funkcie a vylepšenia v EBSCOhost databázach
         Návod


NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom je systém zameraný na informačnú podporu pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku.  V dlhodobom kontexte piatich rokov 2009 – 2014 rieši koordinovaný nákup a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku.
 

Jedným z výstupov národného projektu NISPEZ ja aj vyhľadávaci portál Scientia.sk

 
 
Podmienky využívania e-zdrojov NISPEZ

Používatelia projektu NISPEZ v rámci akademickej siete Trnavskej univerzity v Trnave  sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky na prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“  sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.

Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Manuály k elektronickým informačným zdrojom - NISPEZ

Trnavská univerzita v Trnave má v rámci tohto projektu prístup k nasledujúcim databázam :   
   1. Gale Virtual Reference Library Art                   

      Umenovedne zameraná kolekcia referenčných prác (elektronické knihy) od renomovaných vydavateľstiev na platforme Gale Virtual Reference Library obsahuje 80 titulov neperiodických publikácií (spolu viac ako 150 zväzkov kníh) v elektronickej podobe. Okrem štandardných výhod elektronických dokumentov ponúka táto platforma ďalšie výhody, ako napr. vytváranie vlastných záložiek či prístup k ďalším referenčným publikáciám od Credo Reference (anglický slovník, tezaurus, atlas a pod.).

    2.ProQuest Central                                                                          

      Súhrnná databáza produkcie spoločnosti ProQuest sprístupňujúca články z periodík (11 000 titulov), denníkov (400 titulov), profily firiem a priemyselných odvetví, správy z trhov a dizertačné práce (30 000). Tematicky pokrýva humanitné a spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Záznamy obsahujú podrobné bibliografické údaje (väčšinou s abstraktmi) a retrospektíva siaha do roku 1971 (úplné texty približne od roku 1987).

     3. SCOPUS                                                                                       
      Je to multidisciplinárna bibliografická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá vznikla v novembri 2004 a patrí medzi najväčšie abstraktové a citačné databázy vedeckej literatúry a kvalitných webových zdrojov. Mapuje viac ako 21.800 titulov z viac ako 5000 zahraničných vydavateľov, z toho vyše 20.800 recenzovaných časopisov (vrátane 2600 voľne dostupných časopisov), 367 obchodných publikácií, viac ako 400 knižných seriálov, 6,4 mil. konferenčných príspevkov z časopisov, články "In-Press"(v tlači) z viac ako 3850 časopisov, viac ako 40.000 kníh.

Databáza obsahuje viac ako 54 miliónov záznamov: 33 miliónov záznamov s odkazmi spätne až do r. 1996, 21 miliónov záznamov do roku -1996, ktoré siahajú až do roku 1823, 25,2 mil. patentových záznamov z piatich patentových úradov a linky na plnotextové zdroje. Na prehľadávanie webových zdrojov používa nástroje na indexovanie s Universal Discovery Services: EBSCOhost, Primo a Summon. Ďalej umožňuje export dát do referenčných manažérov ako sú Mendeley, RefWorks a EndNote. Využíva spoluprácu so ScienceDirect, Reaxys a Engineering Village Analyze. Nástroj Citation tracker umožňuje sledovať citovanosť autorov, autorských kolektívov a publikácií. Nástroj SciVerse Scopus Journal Analyzer slúži na porovnávanie časopisov.

    4. Springer Link                                                                                  

        Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z  1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.

    5. Web of Science

 
     - Web of Science - Core collection                                            

       Databázy Web of Science – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov.

  •     Science Citation Index Expanded (1985-present)
  •     Social Sciences Citation Index (1985-present)
  •     Arts & Humanities Citation Index (1985-present)
  •     Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)
  •     Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)
  •     Book Citation Index– Science (2005-present)
  •     Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present)

Video prezentácie v češtine:

  • Web of Science – nové rozhraní:
  • Web of Science – tipy pro vyhledávání:
 
    - Conference Proceedings                          

         ISI Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

 
    - Current Contents Connect                         

        7 edícií (Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture; Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Computing and Technology; Social and BehavioralSciences a Arts and Humanities) obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 000 svetových vedeckých časopisov.

     - Essential Science Indicators                         

        Je to scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; 10-ročná retrospektíva; sleduje viac ako 11 000 periodík.
 
     6. Wiley Inter Science                                                                         

          Wiley InterScience po zlúčení s vydavateľstvom Blackwell podstatne rozšírilo ponuku e-zdrojov. Ponúka vyše 3 milióny článkov z viac ako 1 400 recenzovaných časopisov produkcie Wiley-Blackwell, z ktorých viac ako polovica je vydávaných v spolupráci so svetovými prestížnymi vedeckými a odbornými spoločnosťami. Wiley-Blackwell patrí medzi najlepšie svetové vydavateľstvá vedeckých a odborných informácií a pokrýva plné spektrum vedeckých disciplín, medicínu, techniku, podnikanie, sociálne a humanitné vedy. V databáze je možné listovať podľa titulov alebo tém, ďalej vyhľadávať podľa titulu alebo prehľadávať články.
                              

Ebrary Academic Complete

Základný návod na sprístupnenie databáz.
1. V prehliadači choďte na hore uvedenú adresu.
2. V časti "Vaše informačné zdroje" kliknite na "Pripojiť" pod názvom databázy.
3. Pri prvej návšteve si vytvorte užívateľský účet "Personal Bookshelf", aby ste si mohli ukladať vlastné poznámky a záložky v knihách.
4. Zvolte spôsob vyhladávania.
   - Simple - vyhladávanie klúčových slov
   - Advanced - vyhladávanie klúčových slov vo zvolenom odbore
   - Browse - výber knižných titulov podľa odboru

Na zobrazenie a čítanie úplných textov je potrebné nainštalovať aplikáciu ebrary Reader.
Momentálne je ebrary Reader dostupný iba pre Windows. Verzia pre Linux sa práve vyvíja.

Nové pomôcky

ebrary Online Trainings - Na www.infozdroje.sk bola zverejnená nová sada online školiacich materiálov ku kolekciám ebrary. Obsahuje krátke video záznamy v anglickom jazyku s podrobnými popismi  rozhrania ebrary a jeho funkcií spolu s ukážkami vyhľadávania a  používania e-kníh:

        - Úvod
        - Inštalovanie ebrary Reader
        - Začíname
        - Vyhľadávanie a prezeranie
        - Práca s e-knihou
        - Orientácia v rámci e-knihy
        - InfoTools
        - Osobná polička
        - Zvýrazňovanie
        - Poznámky
        - Záložky
        - Kopírovanie a tlač s automatickými citáciami
 


Databáza JSTOR 

JSTOR je databázou digitalizovaných úplných textov vybraných vedeckých časopisov. Používatelia v rámci akademickej informačnej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú prístup do kolekcií
Art & Sciences II
Art & Sciences Complement


C.E.E.O.L.
 
Central and Eastern European Online Library C.E.E.O.L je online archív, ktorý sprostredkúva prístup k viac ako 1 100 periodikám z humanitných a sociálnych vied zo strednej a východnej Európy.Mediae Latinitatis Lexicon Minus

Mediae Latinitatis Lexicon Minus od J. F. Niermeyera je praktický slovník stredovekého latinského jazyka so stručnými základnými informáciami pre výskumných a pedagogických zamestnanacov a študentov v odbore stredovekých dejín. Je jedinou online verziou najnovšieho tlačeného vydania. Skúma poklasický latinský jazyk stredovekej západnej Európy v rokoch 550 až 1150. Sleduje vývoj a použitie slov. Obsahuje rozsiahlu sadu technických slov vzťahujúcich sa k právu, inštitúciám a spoločenským štruktúram feudalizmu.  Odhaľuje rozmanitosť a zmeny významov, uvádza prípady, ako sú citované a využívané v prameňoch. Najnovšia aktualizácia obsahuje francúzsky, anglický a nemecký preklad pre každé heslo v stredovekej latinčine a v úplných textoch so spresnením, v ktorom storočí bola používaná. Všetky heslá obsahujú súvisiace textové pasáže. 


 
V rámci databázy je zabezpečný prístup v oblasti Law do úplných textov 38 vedeckých recenzovaných časopisov z vydavateľstva Oxford University Press, zameraných na právo.
http://www.oxfordjournals.org/en/for_librarians/Law_Web.pdf

Oxford Journals Social Science

V rámci databázy je zabezpečený prístup do nasledujúcich časopisov od roku 1996 po súčasnosť
- Children & Schools 
- Health and Social Work 
- Social Work Research

Journal of Early Intervention

Na platforme SAGE Journals je zabezpečeny prístup do časopisu Journal of Early Intervention.