E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Elektronické informačné zdroje

 

GALE InfoTrac 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave ponúka svojim používateľom možnosť využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu InfoTrac od vydavateľstva GALE.

Databáza InfoTrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je rozčlenená do troch poddatabáz:

 

- AcademicOneFile - databázu s obsahom viac ako 17 000 titulov,

- GeneralOneFile - databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov,

- Infotrac Custom Journal - databázu s 50 titulmi periodík vybranými podľa odborového zamerania Trnavskej univerzity

 

NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom je systém zameraný na informačnú podporu pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku.  V dlhodobom kontexte piatich rokov 2009 – 2014 rieši koordinovaný nákup a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku.
 
Jedným z výstupov národného projektu NISPEZ ja aj vyhľadávaci portál Scientia.sk

 
Podmienky využívania e-zdrojov NISPEZ

Používatelia projektu NISPEZ v rámci akademickej siete Trnavskej univerzity v Trnave  sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky na prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“  sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.
Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.
Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Manuály k elektronickým informačným zdrojom - NISPEZ

Trnavská univerzita v Trnave má prístup k nasledujúcim databázam :  

 
 
 
 SCOPUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        Databáza Scopus je multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce a tým aj na vedu a výskum v celosvetovom meradle.
Okrem časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Databáza Scopus je priamo prepojená s databázou ScienceDirect.
Tematické zameranie:
• prírodné vedy
• technické vedy
• humanitné vedy a umenie
• medicína

Scopus ako scientometrická databáza ponúka analytické nástroje pre sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov. Tieto nástroje tiež zvyšujú informovanosť vedcov o najnovších poznatkoch prostredníctvom publikovaných prác, sledovanie aktuálnych trendov výskumu v jednotlivých vedných odboroch. K dispozícii sú citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

Springer Link                                                                                  
Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z  1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.

 
Springer Nature

je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplvynejších svetových časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Prostredníctvom svojho portfólia časopisov umožňujú výskumníkom, študentom, učiteĺom a odborníkom prístup k technologickým, vedeckým a medicínskym spoločenským a humanitným vedám. Portfólio časopisov Springer obsahuje viac ako 2500 anglických a viac ako 150 nemeckých časopisov. Springer ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznorodých oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink platformu.

Springer eBooks
Elektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách. Springer eBooks nemajú žiadne DRM obmedzenia pre používateľov, čo zaisťuje ich flexibilné využitie kdekoľvek a kedykoľvek. Je zabezpečená plná integrácia s lokálnymi knižničnými systémami a so systémami OPAC.

Springer eBooks obsahuje 20 tematických kolekcií:
 
The Springer Science, Technology and Medicine Collection (STM):
• Biomedical & Life Science
• Chemistry & Materials Science
• Computer Science
• Earth & Environmental Science
• Energy
• Engineering
• Mathematics & Statistics
• Medicine
• Physics & Astronomy
• Professional & Applied Computing
 
The Springer Humanities and Social Sciences Collection (HSS):
• Behavioral Science & Psychology
• Business & Management
• Economics & Finance
• Education
• History
• Literature, Cultural and Media Studies
• Political Science & International Studies
• Philosophy & Religion
• Social Sciences
• Law & Criminology
 
Springer e-Books sú prístupné cez integrovanú platformu SpringerLink
 
 
Core collection         
                                   
 Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti.
 
Web of Science obsahuje 8 hlavných citačných indexov:
 
Science Citation Index Expanded (SCIE): od 1985 po súčasnosť,
Social Sciences Citation Index (SSCI): od 1985 po súčasnosť,
Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od 1985 po súčasnosť,
Emerging Sources Citation Index (ESCI): od 2015 po súčasnosť,
Conference Proceedings Citation Index (CPCI), ktorý obsahuje dva subindexy:
Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od 1990 po súčasnosť,
Conference Proceedings Citation Index- Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od 1990 po súčasnosť.
Book Citation Index (BkCI)
Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od 1985 po súčasnosť,
Index Chemicus (IC): od 1993 po súčasnosť.
 
Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Vyhľadávanie v jednotlivých indexoch zadefinujete na hlavnej stránke Web of Science™ Core Collection, v dolnej časti pod linkou “More settings”:
 
Emerging Sources Citation Index, najnovší z indexov (vznik 2015), vytvára akýsi predstupeň k neskoršej indexácii titulu v ďalších WoS indexoch, ktoré majú pre indexáciu rigoróznejšie kritériá. Citácie z ESCI sú zahrnuté do Web of Science „Times Cited Counts“, no nevykazujú citačný faktor Impact Factor a nie sú zahrnuté do WoS Journal Highly Cited Data databáz.
 
Conference Proceedings 
                 
Citation Index poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.
 
Web of Science Core Collection dnes predstavuje benchmark na hodnotenie vedy na celom svete, slúži na hodnotenie a porovnávanie výsledkov vedeckej publikačnej činnosti na základe transparentných a globálne akceptovaných kritérií. Web of Science Core Collection obsahuje nezávislé tituly, spoločnosť Clarivate Analytics sama nie je vydavateľom.
                     
Bibliografická databáza, ktorá je integrálnou súčasťou platformy Web of Science. Poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10.000 renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Vedecké informačné zdroje je možné prehľadávať podľa zamerania.
 
Obsahuje 7 edícií:
• Life Sciences, 1998 – súčasnosť
• Clinical Medicine, 1998 – súčasnosť
• Agriculture, Biology and Environmental Sciences, 1998 – súčasnosť
• Physical, Chemical and Earth Sciences, 1998 – súčasnosť
• Engineering, Computing and Technology, 1998 – súčasnosť
• Social and Behavioural Sciences, 1998 – súčasnosť
• Arts and Humanities, 1998 – súčasnosť.
 
Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database
 
Journal and Highly Cited Data

                       

Obsahujú dve citačné databázy: Essential Science Indicators (ESI) a Journal Citation Reports (JCR). Spolu tvoria komplexný a transparentný nástroj na hodnotenie vedeckých publikačných výstupov.
 

Nástroj na analýzu jednotlivých elementov v databáze Web of Science Core Collection: vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií. ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch a najcitovanejších prácach. Sleduje viac ako 11.000 periodík z celého sveta zaradených do 22 tematických disciplín. Dátová analýza pokrýva posledných 10 rokov a citačné metriky sa aktualizujú každé dva mesiace. Zdrojom dát pre ESI sú dva indexy – Science Citation Index-Expanded (SCIE) a Social Sciences Citation Index (SSCI) z databázy Web of Science Core Collection.

 
Citačná databáza, ktorá poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov. Prostredníctvom citačných metrík JCR umožňuje analyzovať celú citačnú sieť časopisu z rôznych pohľadov (príkladom je známa metrika Journal Impact Factor). Zdrojom dát pre JCR sú tituly z WoS Core Collection, sleduje vyše 11.000 časopisov zaradených do takmer 250 tematických disciplín. JCR obsahuje dve edície:
• JCR Web Science Edition: oblasti prírodných a technických vied,
• JCR Web Social Sciences Edition: oblasti humanitných vied.
 
Citation Connection
 
Súbor špecializovaných a regionálnych databáz, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát. Obsahuje štyri kolekcie individuálnych databáz:
 
Specialist Collection
Databázy vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.
 
MEDLINE: bibliografická databáza americkej National Library of Medicine (NLM), ktorá zahŕňa časopisy, noviny a newsletry z oblasti biomedicíny, prírodných vied, zdravotníctva, klinickej medicíny a biologických vied.
Biosis Citation Index: pokrýva tradičné biologické odbory ako je botanika, zoológia a mikrobiológia, ako aj multidisciplinárne odbory ako je biochémia, biomedicína, biotechnológie alebo ekológia. Sleduje obsahy vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, kníh a patentov. BCI využíva MeSH klasifikáciu.
Zoological Records: renomovaná svetová databáza živočíšnej biológie. Používatelia môžu určiť taxonómiu zvierat v literatúre, sledovať zmeny v klasifikácii a držať krok s novými a ohrozenými druhmi.
Regional Collection
Databázy vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.
 
Russian Science Citation Index: citačná bibliografická databáza ruských vedeckých publikácií. 
KCI Korean Journal Database: poskytuje komplexný prehľad najrenomovanejšieho vedeckého obsahu autorov z južnej Kórei.
SciELO Citation Index: databáza Scientific Electronic Library Online pokrýva vedecký obsah autorov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska, Karibiku a južnej Afriky. Previazanosť s Web of Science umožňuje pozerať na vedecké publikácie z pohľadu globálnej vedy.
Data Collection
Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.
 
Data Citation Index: poskytuje integrovaný prístup k repozitárom vedeckých informácií a dát z celého sveta. Zahŕňa deskriptívne záznamy dátových objektov prepojené s informáciami z Web of Science.
Patent Collection
Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.
 
Derwent Innovations Index (DII): poskytuje patentovú literatúra od viac ako 40 patentových organizácií a inštitúcií. Kombinuje patentové záznamy z Derwent World Patents Index® s citačnými informáciami z Patents Citation Index®.                                    

Wiley Online Library                                                                                                                               
Sprievodca vyhľadávaním v databáze Wiley. Sprievodca je štrukturovaný do krátkych videí, ktoré sú delené podľa tém.
                                                              
Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 4 miliónov článkov z viac ako 1400 recenzovaných vedeckých a odborných časopisov, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov.                                                                                                                                                                                 
Zameranie databázy:
• Architektúra • Urbanizmus • Astronómia• Biológia• Biotechnológie• Biochémia• Doprava• Drevárstvo• Lesníctvo• Ekonómia• Obchod• Elektronika• Elektrotechnika• Energetika• Fyzika• Geografia• Geológia• Humanitné vedy• Hydrológia• Chémia• Chemické inžinierstvo• Informačná veda• Matematika• Materiály• Medicína• Počítače & software• Poľnohospodárstvo & potravinárstvo• Spoločenské vedy• Stavebníctvo• Strojárstvo• Telekomunikácie• Životné prostredie• Vzdelávanie

 

ProQuest Ebook Central - (predtým Ebrary Academic Complete)

logoZákladný návod na sprístupnenie databáz.
1. V prehliadači choďte na hore uvedenú adresu.
2. V časti "Vaše informačné zdroje" kliknite na "Pripojiť" pod názvom databázy.
3. Pri prvej návšteve si vytvorte užívateľský účet "Personal Bookshelf", aby ste si mohli ukladať vlastné poznámky a záložky v knihách.
4. Zvolte spôsob vyhladávania.
   - Simple - vyhladávanie klúčových slov
   - Advanced - vyhladávanie klúčových slov vo zvolenom odbore
   - Browse - výber knižných titulov podľa odboru

Na zobrazenie a čítanie úplných textov je potrebné nainštalovať aplikáciu ebrary Reader.
Momentálne je ebrary Reader dostupný iba pre Windows. Verzia pre Linux sa práve vyvíja.

Nové pomôcky

ebrary Online Trainings - Na www.infozdroje.sk bola zverejnená nová sada online školiacich materiálov ku kolekciám ebrary. Obsahuje krátke video záznamy v anglickom jazyku s podrobnými popismi  rozhrania ebrary a jeho funkcií spolu s ukážkami vyhľadávania a  používania e-kníh:

        - Úvod
        - Inštalovanie ebrary Reader
        - Začíname
        - Vyhľadávanie a prezeranie
        - Práca s e-knihou
        - Orientácia v rámci e-knihy
        - InfoTools
        - Osobná polička
        - Zvýrazňovanie
        - Poznámky
        - Záložky
        - Kopírovanie a tlač s automatickými citáciami
 


Databáza JSTOR 

JSTOR je databázou digitalizovaných úplných textov vybraných vedeckých časopisov. Používatelia v rámci akademickej informačnej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú prístup do kolekcií
Art & Sciences II
Art & Sciences Complement


C.E.E.O.L.
 
Central and Eastern European Online Library C.E.E.O.L je online archív, ktorý sprostredkúva prístup k viac ako 1 100 periodikám z humanitných a sociálnych vied zo strednej a východnej Európy.Mediae Latinitatis Lexicon Minus

Mediae Latinitatis Lexicon Minus od J. F. Niermeyera je praktický slovník stredovekého latinského jazyka so stručnými základnými informáciami pre výskumných a pedagogických zamestnanacov a študentov v odbore stredovekých dejín. Je jedinou online verziou najnovšieho tlačeného vydania. Skúma poklasický latinský jazyk stredovekej západnej Európy v rokoch 550 až 1150. Sleduje vývoj a použitie slov. Obsahuje rozsiahlu sadu technických slov vzťahujúcich sa k právu, inštitúciám a spoločenským štruktúram feudalizmu.  Odhaľuje rozmanitosť a zmeny významov, uvádza prípady, ako sú citované a využívané v prameňoch. Najnovšia aktualizácia obsahuje francúzsky, anglický a nemecký preklad pre každé heslo v stredovekej latinčine a v úplných textoch so spresnením, v ktorom storočí bola používaná. Všetky heslá obsahujú súvisiace textové pasáže. 


 
V rámci databázy je zabezpečný prístup v oblasti Law do úplných textov 38 vedeckých recenzovaných časopisov z vydavateľstva Oxford University Press, zameraných na právo.
http://www.oxfordjournals.org/en/for_librarians/Law_Web.pdf

Oxford Journals Social Science

V rámci databázy je zabezpečený prístup do nasledujúcich časopisov od roku 1996 po súčasnosť
- Children & Schools 
- Health and Social Work 
- Social Work Research

Journal of Early Intervention

Na platforme SAGE Journals je zabezpečeny prístup do časopisu Journal of Early Intervention.