Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dostupné študijné materiály

 

Bibilografia diel Hadriána M. Radvániho

Pro life - ochrana života je projekt Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity, zameraný na získavanie a sprístupnovanie literatúry, orientovanej na podporu ochrany ľudskeho života a hnutia Pro life.

Archeológia

Carnuntum: učebné texty (pre) študentov katedry Katedry klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave, 2018 - Miroslava Daňová, Matúš Barbuščák, Petra Dragonidesová, Radovan Jarota, Marek Lintner, Petra Miklánková, Patrícia Nemčíková, Michal Polgár, Terézia Šantavá, Martin Zázik

Úvod do štúdia klasickej archeológie I., 2020 - Klára Kuzmová, Mária Novotná

Úvod do štúdia klasickej archeológie II., 2020 - Klára Kuzmová, Mária Novotná

Úvod do štúdia klasickej archeológie III., 2020 - Klára Kuzmová, Mária Novotná

Úvod do štúdia klasickej archeológie IV., 2020 - Klára Kuzmová, Mária Novotná

 

Filozofia

Cognition in Moral Conduct, 2013 - Josef Dolista

Cognition in Social Context, 2013 - Renáta Kišoňová

Filozofia evolúcie, 2013 - Renáta Kišoňová, Michal Kutáš

Filozofia vedomia, 2013 - Silvia Gáliková

Filozofické aspekty dejín vedy, 2013 - Andrej Démuth

Foundations of Cognitive Neuroscience, 2013 - Silvia Gáliková

Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych vied, 2013 - Reginald Adrián Slavkovský

Information in the Context of Philosophy and Cognitive Sciences, 2013 - Reginald Adrián Slavkovský

Introduction to Cognitive Linguistics, 2013 - Mária Bednáriková

Introduction to the Philosophy of Mind, 2013 - Silvia Gáliková

Kapitoly z politickej filozofie, 2019 - Tomáš Jahelka

Myseľ vo vede, 2013 - Silvia Gáliková

Perception Theories, 2013 - Andrej Démuth

Philosophy of Evolution, 2013 - Renáta Kišoňová, Michal Kutáš

Racionalita a ľudská kognícia, 2013 - Reginald Adrián Slavkovský

Rationality and Human Cognition, 2013 - Reginald Adrián Slavkovský

Stručný úvod do fenomenológie o fenoméne, 2020 - Jaroslava Vydrová

Úvod do filozofie jazyka, 2013 - Reginald Adrián Slavkovský, Michal Kutáš

Úvod do filozofie mysle, 2013 - Silvia Gáliková

Úvod do filozofie vedomia, 2009 - Silvia Gáliková

Úvod do kognitívnej vedy 1. časť, 2009 - Silvia Gáliková 

Úvod do metodológie vied, 2013 - Mária Bednáriková

Základy kognitívnej neurovedy, 2013 - Silvia Gáliková

 

História

Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska, 2013 - Zuzana Lopatková

Cyrilo-metodské replikácie byzantsko-slovanskej kultúry v interpretácii, 2013 - Juraj Hladký, Jozef Pavlovič, Kristína Pavlovičová, Andrej Závodný

Historická geografia, 2013 - Vladimír Rábik, Peter Labanc, Martin Tibenský

Hostia a cudzinci na Slovensku (v Uhorskom kráľovstve). Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja / Guests and foreigners in Slovakia (in the Kingdom of Hungary). Migration a its determinants in the context of European development, 2020 - Miloš Marek

Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I., Nemecké osídlenie 1., 2012 - Vladimír Rábik

Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I., Nemecké osídlenie 2., 2012 - Vladimír Rábik

Kolo, kolo mlynské... k dejinám mlynov a mlynárskeho remesla na západnom Slovensku, 2020 - Zuzana Lopatková

Národnosti Uhorska, 2011 - Miloš Marek

Pamäť národa - Peter Zajac

Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve, 2012 - Vladimír Rábik

Pramene k slovneským dejinám, 2013 - Vladimír Rábik, Peter Labanc, Martin Tibenský

Slovenské stredoveké dejiny I., 2013 - Vladimír Rábik, Peter Labanc, Martin Tibenský

Slovenské stredoveké dejiny II., 2013 - Vladimír Rábik, Peter Labanc, Martin Tibenský

Slovensko na hraniciach Rímskej ríše, Kvádske sídlisko - vnútorná štruktúra a chronologický vývoj, 2011 - Vladimír Varsik

Úvod do kultúry stredoveku, 2013 - Erika Brtáňová

Úvod do štúdia medievalistiky, 2013 - Vladimír Rábik, Peter Labanc, Martin Tibenský

Úvod do vizuálnej kultúry stredoveku, 2013 - Ivan Gerát

Vybrané kapitoly z PVH (sfragistika), 2013 - Vladimír Rábik, Peter Labanc, Martin Tibenský 

Vývoj stredovekých miest na Slovensku I., 2013 - Vladimír Rábik, Peter Labanc, Martin Tibenský

Vývoj stredovekých miest na Slovensku II., 2013 - Vladimír Rábik, Peter Labanc, Martin Tibenský

Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity, 2011 - Zuzana Lopatková

 

Literatúra

American Literature of the Twentieth Century: Modernism and After, 2020 - Anton Pokrivčák

Anglophone Literature for Children and Juvenile Readers, 2018 - Silvia Pokrivčáková

Ältere deutsche Literatur, 2013 - Róbert Gáfrik

Contemporary English Literature, 2018 - Dagmar Blight

Cyrilo-metodské replikácie byzantsko-slovanskej kultúry v interpretácii, 2013 - Juraj Hladký, Jozef Pavlovič, Kristína Pavlovičová, Andrej Závodný

Fonácia a hlasové začiatky v slovenčine, 2015 - Ľubomír Rendár

Glossar linguistischer, literaturwissenschaftlicher und didaktischer Fachbegriffe für das Fach Deutsche Sprache und Literatur, 2010 - Hana Borsuková, Róbert Gáfrik, Peter Halász, Michaela Kramárová, Viera Lagerová

Kapitoly zo slovenských dejín jazykovej kultúry od polovice 20. storočia po súčasnosť, 2014 - Ľubomír Rendár

Latinský jazyk: Pracovné listy na výučbu základov latinčiny, 2018 - Nicol Sipekiová, Katarína Karabová, Jozef Kordoš, Lenka Fišerová

Latinský jazyk pre medievalistov I., 2013 - Katarína Karabová, Nicol Sipekiová

Latinský jazyk pre medievalistov II., 2013 - Katarína Karabová, Nicol Sipekiová

Latinský jazyk pre medievalistov III., 2013 - Katarína Karabová, Nicol Sipekiová

Lexikológia slovenského jazyka, 2012 - Jozef Pavlovič

Materialien zu Pflichtlektüren für Germanistikstudenten, Deutschsprachige Prosa zwischen 1945 und 1989, 2017 - Milan Žitný

Morphologie der deutschen Sprache, 2018 - Tomáš Godiš

Náuka o slovnej zásobe, 2015 - Jozef Pavlovič

Od baroka k postmoderne, 1997 - Valér Mikula

Phonetics and Phonology - A Practical Introduction to Pronunciation and Transcription, 2016 - Hana Vančová

Phonetics and Phonology - Selected Aspects of English Pronunciation, 2019 - Hana Vančová

Staršia slovenská literatúra, 2009 - Eva Fordinálová

Staršia slovenská literatúra. Stredovek, 2015 - Kristína Pavlovičová

Syntax nemeckého jazyka, 2014 - Peter Halász

Syntax slovenského jazyka I, 2012 - Jozef Pavlovič

Syntax slovenského jazyka II, 2012 - Jozef Pavlovič

Texts from Anglo-American Literature of Children and Qouth - Učebné texty z anglo-americkej literatúry pre deti a mládež, 2013 - Marína Trnková

Úvod do kognitívnej lingvistiky, 2013 - Mária Bednáriková

Varia XIX, 2010 - Juraj Hladký, Ľubomír Rendár

Verbvalenz und Satzmodelle in der deutschen Sprache der Gegenwart, 2012 - Peter Halász

 

Marketing

Ako postupovať pri vstupe do pracovného pomeru, 2019 - Marta Vaverčáková, Michaela Hromková

Metodika tvorby elektronických vzdelavacích materiálov, 2014 - Jana Fančovičová, Viola Gazdíková, Katarína Kotuľáková

Modelovanie databázových systémov, 2020 - Milan Štrbo

Používateľská príručka pre Internetový Školský Experimentálny Systém (ISES) s príkladmi použitia vo forme inštruktážnych videí, 2014 - Lukáš Tkáč

Proposal for Strictly Model-oriented Safety Analysis of Dynamic Technological Systems, 2019 - Milan Štrbo

Riadenie ľudských zdrojov, 2018 - Marta Vaverčáková, Michaela Hromková

Tvorba prezentácií, 2018 - Milan Štrbo

Úvod do mediálnej výchovy, 2010 - Martin Brestovanský

 

Medicína

Drogové závislosti a ich prevencia, 2012 - Ingrid Hupková, Kristína Liberčanová

Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti, 2018 - Oľga Kabátová, Silvia Puteková, Andrea Botíková

Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém, 2016 - Andrea Botíková, Silvia Puteková

Toxikológia I, 2019 - Vladimír Frišták, Jana Fančovičová

Toxikológia II, 2019 - Vladimír Frišták, Jana Fančovičová

 

Náboženstvo

Medzináboženský dialóg, 2008 - Martin Dojčár

Medzináboženský dialóg II, 2010 - Martin Dojčár

 

Pedagogika

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philologica, 2005 - Peter Čerňanský

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philologica, 2007 - Peter Čerňanský

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philologica, 2009 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philologica, 2011 - Jozef Pavlovič

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria A philologica, 2015 - Jozef Pavlovič

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, 2003 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, 2004 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, 2005 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, Supplementum 1, 2007 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, 2008 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, 2009 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, 2012 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, 2015 - Jana Fančovičová

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B prírodné vedy, 2016 - Jana Fančovičová

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria C matematika, fyzika, informatika, 2003 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria C matematika, fyzika, informatika, 2004 - Peter Čerňanský

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, 2003 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, 2004 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, 2005 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, 2006 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, 2007 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, 2008 - Pavel Híc

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, 2009 - Ondrej Kaščák

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, 2010 - Andrej Rajský

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D vedy o výchove a vzdelávaní, Suplement, 2011 - Ondrej Kaščák

Ako identifikovať problém praxe vo vyučovaní na našej škole, 2020 - Martin Brestovanský, Katarína Kotuľáková

Alternatívna religiozita a vzdelávanie, 2020 - Martin Dojčár

Art vo vzdelávaní, 2010 - Michaela Guillaume, Barbora Kováčová

Dejiny výchovy a vzdelávania I, 2013 - Lucia Bokorová

Dieťa a kniha, 2016 - Eva Vitézová

Four Insights into Foreign Language Pedagogy Research, 2018 - Silvia Pokrivčáková

Informačná gramotnosť Generácie Z, 2020 - Jakub Fázik

Inšpirácie na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom v ranom detstve, 2020 - Zuzana Danišková

Interpersonálna teória hudby - teoretické východiská, výskumné rezultáty a možnosti aplikácie - Peter Kusý 

Jazyková gramotnosť v predškolskom veku, teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ, 2010 - Oľga Zápotočná, Zuzana Petrová

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2011 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2012 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2013 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2014 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2015 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2016 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2017 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2018 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2019 - Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica, Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, 2020 - Andrej Rajský

Metódy sociálnej pedagogiky I, 2018 - Kristína Liberčanová

Mravná výchova, 2012 - Anna Sádovská

Pedagogická prax pre študentov učiteľstva, 2012 - Naďa Bizová, Janette Gubricová

Pedagogicko-psychologická diagnostika v edukačnej praxi, 2021 - Peter Kusý

Pedagogika voľného času 2, 2013 - Martin Brestovanský

Produktive und rezeptive Fertigkeiten, 2016 - Tomáš Godiš

Sociálno-pedagogická prax I, 2017 - Naďa Bizová, Janette Gubricová

Spoločenskovedné poznávanie v predškolskom vzdelávaní, 2018 - Zuzana Danišková

Teória a prax etickej výchovy 1, 2012 - Ivan Podmanický

Teória a prax etickej výchovy 2, 2013 - Ivan Podmanický

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka I., 2017 - Mária Beláková

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka II., 2017 - Mária Beláková

Teória a prax vyučovania slovenského jazyka III., 2018 - Mária Beláková

Topológia človeka vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu v európskej tradícii, 2008 - Blanka Kudláčová

Umenie v primárnom vzdelávaní, 2012 - Michaela Guillaume

Zbierka aktivít pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, 2018 - Jana Fančovičová

Zuzana a jej škola, príbeh o profesijnej učiacej sa komunie, 2020 - Martin Brestovanský, Katarína Kotuľáková, Janka Ferencová, Valentína Šuťáková, Anna Sádovská, Tomáš Godiš

 

Právo

6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov, 2018 - Adriana Švecová

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica I, 2003

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica II, 2005

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica III, 2006

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica IV, 2008

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica V, 2009

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VI, 2009

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VII, 2010

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VIII, 2011

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica IX, 2012

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica X, 2018

Ad hoc legislatíva v súkromnom práve/ Ad hoc Legislation in Private Law, 2019 - Kristián Csach

Aktuálne otázky azylového práva, 2019 - Soňa Košičiarová

Aktuálne otázky azylového práva II, 2020 - Soňa Košičiarová

Aktuálne otázky azylového práva III, 2021 - Soňa Košičiarová

Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a eruópskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky, 2020 - Juraj Jankuv

Consilio et industria, pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc., 2020 - Andrea Olšovská, Veronika Trojčáková

Constans et perpetua voluntas, pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám, 2014 - Peter Mach, Matej Pekarik, Vojtech Vladár

De arte boni et aequi, pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej, 2012 - Radoslav Procházka, Marek Káčer

Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska, 2018 - Ingrid Lanczová

Diskriminácia v zmluvnom práve, 2015 - Monika Jurčová, Andrea Olšovská, Jozef Štefanko

Drogové trestné činy, 2018 - Miroslava Vráblová, Jaroslav Klátik, Vanda Rísová

Duševné vlastníctvo a právo na prístup, 2016 - Richard Bednárik

Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov, 2017 - Michal Maslen, Ľubica Masárová

Ethica et aequitas in iure, pocta prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc., 2017 - Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková, Michaela Moravčíková

Európsky sociálny model a jeho úlohy, 2020 - Miloš Lacko

Exemplo ducti, pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka, 2012 - Radoslav Procházka, Marek Káčer

Financovanie cirkví a náboženských spoločností, história a súčasnosť, 2019 - Michaela Moravčíková

Financovanie cirkví a náboženských spoločností, v modernom demokratickom štáte, 2019 - Michaela Moravčíková

Fontes iuris, pocta prof. JUDr. Jozefovi Prusákovi, CSc., 2017 - Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková, Michaela Moravčíková

Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950, 2010 - Adriana Švecová

Internet a trestné činy extrémizmu, 2017 - Ivan Smieško

Ius Romanum schola sapientiae, pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám, 2009 - Peter Mach, Matúš Nemec, Matej Pekarik

Labor ipse voluptas, pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc., 2014 - Andrea Olšovská

Liber amicorum Ján Lazar, 2014 - Monika Jurčová, Róbert Dobrovodský, Zuzana Nevolná, Jozef Štefanko

Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva, 2020 - Juraj Jankuv

Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky, 2018 - Juraj Jankuv

Na okraji krajnej núdze, 2015 - Marek Káčer

Ne bis in idem - medzi správnym a súdnym trestaním, 2017 - Juraj Šeliga, Eduard Korpáš

Nová Európa - výzvy a očakávania / New Europe - challenges and expectations, európske výzvy trestného práva / European challenges of Criminal Law, 2016 - Eva Szabová 

Nová Európa - výzvy a očakávania / New Europe - challenges and expectations,  Nová Európa - právo a náboženstvo / New Europe - Law and Religion, 2016 - Michaela Moravčíková

Nová Európa - výzvy a očakávania / New Europe - challenges and expectations, Novaja Jevropa - obščestvo, kuľtura, religija i pravo / New Europe - Society, Culture, Religion and Law, 2016 - Michaela Moravčíková

Nová Európa - výzvy a očakávania / New Europe - challenges and expectations, otvorená textúra ústavy / the Open Texture of Law, 2016 - Tomáš Dekan, Juraj Šeliga

Nová Európa - výzvy a očakávania / New Europe - challenges and expectations, personálna pôsobnosť rímskeho a kánonického práva a jej presahy / the Personal Scope of Roman and Canon Law and its Overlaps, 2016 - Vojtech Vladár

Nová Európa - výzvy a očakávania / New Europe - challenges and expectations, výzvy pre medzinárodnoprávnu a európsku ochranu ľudských práv v podmienkach novej Európy / challenges for International and European Human Rights Protection in New Europe, 2016 - Martin Bulla, Peter Varga

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo, 2014 - Zuzana Adamová

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2, 2015 - Zuzana Adamová

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3, 2019 - Zuzana Adamová

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4, 2020 - Zuzana Adamová

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca, 2016 - Helena Barancová

Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnanca, 2015 - Katarína Siskovičová

Opus laudat artificem, pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc., 2019 - Viktor Križan

Otvorené vzdelávanie, otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu na Slovensku a v zahraničí, 2015 - Richard Bednárik, Zuzana Adamová

Perpauca terrena blande honori dedicata, pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám, 2019 - Vojtech Vladár

Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky, 2018 - Zuzana Nevolná, Daniela Hlobíková

Poškodený v predsúdnom konaní, 2017 - Kristína Jurišová

Právna politika a legislatíva / Legal policy and legislation, zmluvná autonómia v súkromnom/pracovnom práve / Contractual autonomy in private/labour law, 2020 - Andrea Olšovská 

Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike, 2017 - Michal Maslen

Právno-historické trendy a výhľady V./ Legal-Historical Trends and Perspectives V., 2020 - Adriana Švecová, Ingrid Lanczová

Právny štát - medzi vedou a umením / Rule of Law - Between Science and Art, legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneužívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte / Legitimate Expectations, Transparency of Public Administration and Abuse of Rights in Application Practice in the State Ruled by Law, 2018 - Michal Maslen, Ľubica Masárová

Právny štát - medzi vedou a umením / Rule of Law - Between Science and Art, právne aspekty zriadenia Rímskej ríše a Katolíckej cirkvi / the Legal Aspects of the System of Roman Empire and Catholic Church, 2018 - Vojtech Vladár

Právny štát - medzi verou a umením / Rule of Law - Between Science and Art, princíp legality v materálnom právnom štáte / Legality in Material Rechtsstaat, 2018 - Lucia Berdisová

Právny štát - medzi vedou a umením / Rule of Law - Between Science and Art, Society and Law / Obščestvo i pravo, 2018 - Michaela Moravčíková

Právny štát - medzi vedou a umením / Rule of Law - Between Science and Art, vývoj, aktuálne výzvy a Rule of Law medzinárodného práva životného prostredia / Development, Current Challenges and Rule of Law of International Environmental Law, 2018 - Juraj Jankuv

Právny štát - medzi vedou a umením / Rule of Law - Between Science and Art, vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny / State-church Relations and Religious Minorities, 2018 - Michaela Moravčíková

Právo duševného vlastníctva - vybrané otázky, 2018 - Zuzana Adamová

Právo na azyl a jeho aplikácie vo verejnej správe, 2015 - Matúš Filo

Právo na informácie, 2015 - Róbert Dobrovodský, Soňa Košičiarová

Právo na spravodlivý proces a správne trestanie, 2015 - Michal Maslen

Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania, 2016 - Soňa Košičiarová

Prečo zotrvať pri rozhodnutom, 2013 - Marek Káčer

Princípy trestania a správne delikty, 2016 - Soňa Košičiarová

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve, 2017 - Jozef Štefanko

Psychológ medzi právnikmi, Pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám, 2015 - Tomáš Strémy, Lucia Šimunová, Kristína Jurišová, Andrea Gregušová

Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách), 2014 - Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Peter Vyšný

Rada Európy a životné prostredie / Council of Europe and environmental protection, 2009 - Soňa Košičiarová

Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva, 2020 - Vojtech Vladár

Sine amicitia vitam est nullam, pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej, 2019 - Andrea Olšovská, Marek Švec, Jan Horecký

Sloboda združovania, verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty, 2019 - Martina Gajdošová, Soňa Košičiarová

Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law, 2019 - Monika Jurčová, Marek Maslák, Róbert Dobrovodský, Peter Mészáros, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská

Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť/ Social function on law and growing wealth inequality, 2018 - Ján Lazar, Martina Gajdošová

Správne právo hmotné, osobitná časť, prípadové štúdie, 2020 - Soňa Košičiarová

Správne právo hmotné, všeobecná časť, prípadové štúdie, 2020 - Soňa Košičiarová

Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty, 2011 - Michal Maslen

Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva, 2016 - Helena Barancová, Andrea Olšovská

Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže, 2015 - Miroslava Vráblová

Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť, 2014 - Michal Maslen, Nataša Hrnčárová

Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu, 2019 - Miroslava Vráblová

Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia / The protection of Life and Health under the Criminal Law, 2018 - Miroslava Vráblová

Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného, 2018 - Kristián Csach, Ľubica Gregorová Širicová, Elena Júdová

Verejná správa. Základné práva a slobody, 2015 - Martina Gajdošová, Janka Hašanová, Nataša Just Hrnčárová, Martin Kopecký, Soňa Košičiarová, Miloš Lacko, Ľubica Masárová, Michal Maslen, Pavel Mates, Michaela Moravčíková, Andrea Olšovská, Helena Prášková, Josef Staša, Marián Ševčík

Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie, 2016 - Michal Maslen

Verejná správa a priestupky, 2016 - Matúš Filo

Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd, 2014 - Michal Maslen

Verejná správa, právo na spravodlivý proces a e-government, 2019 - Michal Maslen, Ľubica Masárová

Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti, 2019 - Vojtech Vladár

Vybrané otázky implementácie európskych právnych predpisov reglementujúcich zvýšenú ochranu slabšej strany, 2017 - Marek Maslák

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 280/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, komentár, 2018 - Marek Maslák

Zákonník práce a jeho variácie, 2016 - Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková

Zásady európskeho súkromného práva, súbor interpretačných a aplikačných nástrojov, 2019 - Katarína Gešková, Marianna Novotná, Jozef Štefanko, Zuzana Adamová, Milan Hlušák, Martin Adamička

Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi, spotrebiteľský kódex: áno či nie? / Principles of European private law applied in practice. Consumer Code: yes or no?, 2018 - Marianna Novotná

Zásady zákona o správnom trestaní, 2017 - Soňa Košičiarová, Denis Bede

Zborník príspevkov z IX. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2016 - Lenka Vráblová

Zborník príspevkov z XIII. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2020 - Petra Janeková, Andrea Olšovská

Zborník z IX. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2019 - Daniel Vasilišin

 

Prírodné vedy

Analytická chémia, 2010 - Ivona Paveleková

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou, 2010 - Jana Fančovičová, Pavol Prokop

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou, 2017 - Jana Fančovičová, Pavol Prokop

Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou II., 2017 - Jana Fančovičová, Pavol Prokop

Blended Learning ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematických predmetov na TU a UMB, 2015 - Pavol Hanzel, Milan Pokorný, Pavel Híc, Katarína Sebínová, Michaela Chvojková

Ekológia a environmentálna výchova 1, 2020 - Alfréd Trnka

Ekológia pre pedagogické fakulty, 2006 - Alfréd Trnka, Viera Peterková, Pavol Prokop

Environmentalistika pre pedagogické fakulty, 2020 - Viera Peterková, Ivan Iľko

Fyzika a súčasná spoločnosť, 2014 - Július Krempaský, Žaneta Gerhátová

Hydronomya svernej časti povodia Malého Dunaja, 2014 - Mária Beláková

Chémia a životné prostredie, 2009 - Mária Orolínová

Jednoduché experimentálne úlohy, 2013 - Žaneta Gerhátová

Jednoduché experimentálne úlohy 2, 2014 - Žaneta Gerhátová

Kapitoly z histórie chémie, 2010 - Mária Linkešová

Komáre a biocídy, 2020 - Ivan Iľko, Viera Peterková, Lucia Strelková, Martin Obuch, Dominika Pálešová

Kombinatorika a práca s údajmi, 2019 - Milan Pokorný

Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu, 2020 - Ľubomír Held

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie, 2009 - Ján Reguli

Matematika - aplikácie pre fyziku 1, 2013 - Miroslava Ožvoldová

Metodická príručka pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií so zameraním na skúmanie vybraných typov ekosystémov v prírodnom prostredí (1. časť: Vodný a pôdny ekosystém), 2016 - Radoslav Kvasničák

Metodická príručka pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií so zameraním na skúmanie vybraných typov ekosystémov v prírodnom prostredí (2. časť: Lúčny a lesný ekosystém), 2016 - Radoslav Kvasničák

Návody na cvičenia z predmetu analytická chémia, 2018 - Mária Dubovská

Návody na cvičenia z predmetu biochémia, 2018 - Mária Dubovská

Návody na laboratórne cvičenia z fyziky, 2006 - Štefan Húšťava

Návody na praktické cvičenia z biológie človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou, 2011 - Jana Fančovičová

Návody na praktické cvičenia z biológie človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou, 2017 - Jana Fančovičová

Návody na praktické cvičenia z predmetu biofyzika, 2017 - Martina Horváthová, Zuzana Bárdyová

Pesticídy okolo nás, 2020 - Viera Peterková, Ivan Iľko

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 1. časť, 2011 - Pavel Múdry

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 2. časť, 2012 - Pavel Múdry

Polymorfizmus enzýmov rastlín v biológii a v biotechnológii, 3. časť, 2015 - Pavol Múdry

Praktické aktivity so živými organizmami, 2015 - Jana Fančovičová

Praktické cvičenia s vybranými zástupcami hmyzu v školskom a prírodnom prostredí ako inšpirácia pre bádateľsky orientované vyučovanie na základných školách, 2017 - Radoslav Kvasničák

Prechádzka po svete geometrie, 2020 - Jana Fialová

Riešené úlohy z fyzikálnej chémie pre kategóriu A chemickej olympiády, 2014 - Ján Reguli

Simulácie a aplety v prírodných vedách, 2014 - Žaneta Gerhátová

Spotrebiteľská chémia, 2015 - Ján Reguli, Ivona Paveleková

Teória relativity 1, 2012 - Peter Čerňanský

Úvod do štúdia Galoisovej teórie - Milan Paštéka

Vážky - Dušan Šácha

Všeobecná zoológia, II. Organológia, 2017 - Alfréd Trnka

Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie, 2007 - Mária Linkešová, Ivona Paveleková

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania, 2011 - Ľubomír Held

Základy chémie a pre učiteľov biológie, 2014 - Mária Linkešová, Ivona Paveleková

Zbierka aktivít z biológie pre žiakov 5. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania, 2017 - Jana Fančovičová, Monika Weissová

Zbierka riešených úloh z fyzikálnej chémie, 2020 - Ján Reguli

Zbierka úloh z biológie pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, 2015 - Jana Fančovičová, Alžbeta Hornáčková, Radoslav Kvasničák

Zbierka úloh z termodynamiky a molekulovej fyziky I., 2012 - Žaneta Gerhátová, Peter Čerňanský

Zoológia chordátov, 2018 - Alfréd Trnka

 

Psychológia

Mind in Science, 2013 - Silvia Gáliková

Pedagogicko-psychologická diagnostika, 2019 - Peter Kusý

Sprievodca analýzou rozptylu v psychologickom výskume, 2020 - Marián Špajdel

Úvod do kognitívnych vied, 2013 - Mária Bednáriková

Vybrané kapitoly z pedagogickej a školskej psychológie 1. diel, 2012 - Andrea Lehenová

 

Sociológia

Cognitive Anthropology: Selected Issues, 2013 - Jana Trajtelová

História ako indikátor identity sociálnej práce, 2018 - Jana Levická

Children in Social Work, 2020 - Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná, Michaela Hromková

Inclusion, Diversity and Equality in Youth Work - Steve Bullock, Martin Brestovanský, Peter Lenčo (Eds.)

Kognícia v sociálnom kontexte, 2013 - Renáta Kišoňová

Manažment v sociálnej práci, 2018 - Marta Vaverčáková, Michaela Hromková

Marketing a fundraising v sociálnych službách, 2018 - Michaela Hromková, Marta Vaverčáková

Náhradná rodinná výchova, 2015 - Naďa Bizová

Potreby rodín s ďeťmi s vybraným typom zdravotného postihnutia 1. časť, 2020 - Michaela Hromková, Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová

Q - metodológia: Faktorové zobrazenie ľudskej subjektivity, 2013 - Ivan Lukšík

Societas & Humanitas II., 2020 - Mária Dědová, Marcel Martinkovič

Teoretické východiská sociálnej práce, 2016 - Jana Levická, Katarína Levická, Andrea Bánovčinová, Dominika Uhnáková

Úvod do sociálneho manažmentu, 1. časť, 2020 - Ivana Šuhajdová

Úvod do sociálneho manažmentu, 2. časť, 2020 - Ivana Šuhajdová

Výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, 2019 - Ivana Šuhajdová

 

Umenie

Cognitive Aesthetics, 2013 - Renáta Kišoňová

Kogintívna estetika, 2013 - Renáta Kišoňová

„Objekty pôvabu a úžitku“, Kapitoly z dejín úžitkového umenia na Slovensku, 2017 - Ingrid Halászová

Rímske umenie I., Rímsky portrét, 2015 - Erik Hrnčiarik

 

 

Game Theory and the Problem of Decision–Making, 2013 - Andrej Démuth

Pohybové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní, 2021 - Dana Masaryková

Telesná a zdravotná výchova v predprimárnom vzdelávaní, 2020 - Dana Masaryková

Kapitoly z novolatinského písomníctva III., 2014 - Erika Juríková

Kognitívna antropológia: Vybrané problémy, 2013 - Jana Trajtelová

Kognícia v morálnom správaní, 2013 - Josef Dolista

Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác, 2015 - Kinga Izsóf Jurásová, Mária Dědová

Medzinárodné odborové centrály a zastupovanie zamestnancov na podnikovej a nadpodnikovej úrovni v niektorých krajinách Európskej únie, 2009 - Milan Katuninec

Nechemická údržba miest a obcí, 2019 - Viera Peterková, Ivan Iľko, Zuzana Hudeková

Politické stratégie, 2015 - Rastislav Tóth

Spolková republika Nemecko (politický systém a politický vývoj), 2009 - Milan Katuninec

Teória hier a problém rozhodovania, 2013 - Andrej Démuth

Teória percepcie, 2013 - Andrej Démuth

Úvod do Aristotelovej politickej teórie, 2019 - Pavol Krištof

Úvod do regionalistiky, 2016 - Rastislav Tóth

Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov I, 2020 - Marcel Martinkovič

Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov II, 2020 - Marcel Martinkovič

Základy ekonómie, pre spoločenskovedné odbory, 2014 - Jozef Horeháj

Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania, 2019 - Martina Gajdošová, Soňa Košičiarová