Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Certifikát ECL

Centrum jazykov (ďalej CJ) Centra ďalšieho vzdelávania Trnavskej univerzity sa stalo regionálnym testovacím centrom, v ktorom môžete získať ECL certifikát.

ECL = EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES

http://eclexam.eu/

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu ERASMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia je v súlade so zjednocovacími procesmi EÚ zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých jazykov bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie procesy ich úradného uznania (nostrifikácie).

V septembri 1999 sa Sekretariát Konzorcia ECL  presunul z Londýna do Pécsu do Centra cudzích jazykov Univerzity v Pécsi. V dôsledku toho tvorbu testov ECL, priebeh skúšok a vydávanie medzinárodných jazykových certifikátov ECL koordinuje Sekretariát Konzorcia ECL v Pécsi.

Jazykové testy ECL je možné absolvovať z viacerých oficiálnych jazykov EÚ: anglický, nemecký, francúzsky, poľský, maďarský, taliansky, slovenský, španielsky, ruský, bulharský, rumunský, srbský, český, hebrejský a chorvátsky jazyk.

Skúškou sa hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rôznych životných či profesijných situáciách. Najdôležitejším znakom testov ECL je rovnocennosť a spoľahlivosť. Ide o jediný viacjazyčný testovací (15 jazykov) systém dostupný v 26 krajinách.

Jednojazyčná jazyková skúška ECL neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne. Na všetkých štyroch úrovniach (A2, B1, B2, C1) meria a hodnotí štyri základné jazykové schopnosti/zručnosti:

  1. Ústna časť

 1. Komunikačné zručnosti (13 - 21 minút), 2 úlohy - riadená konverzácia na tému zvolenú skúšajúcim, opis obrázkov
 2. Počúvanie s porozumením (25 - 40 minút), 2 úlohy - výber z viacerých odpovedí (A,B,C, ...), spájanie krátkych textov/častí textov/zhrnutí/nadpisov/otázok/obrázkov, a pod., doplnenie slov/fráz do viet zo zoznamu, vyplnenie tabuľky, otázky vyžadujúce krátku odpoveď a dokončenie viet

  2. Písomná časť

 1. Písanie (45 - 90 minút), 2 úlohy - písanie e-mailu/pohľadnice/krátkej správy/blogu/komentára/listu/eseje a pod. (15-600 slov)
 2. Čítanie s porozumením (35 - 45 minút), 2 úlohy - výber z viacerých odpovedí (A,B,C, ...), spájanie krátkych textov/častí textov/zhrnutí/nadpisov/otázok/obrázkov, a pod., doplnenie slov/fráz do viet zo zoznamu, vyplnenie tabuľky, otázky vyžadujúce krátku odpoveď a dokončenie viet

Ústne skúšky sa vykonávajú pred dvojčlennou komisiou. Skúšku vykonávajú súčasne dvaja uchádzači, ktorí po riadenom rozhovore v určitom tematickom okruhu samostatne vyjadria svoje myšlienky v súvislosti s obrázkom alebo sériou obrázkov. Ďalšie tri jazykové zručnosti sa hodnotia písomnou formou pomocou magnetofónových nahrávok a pracovných listov.
Uchádzači dostanú po dva pracovné listy, ktoré im umožnia preukázať úroveň jazykových znalostí v ôsmich rozličných tematických okruhoch, takže sa nemusia obávať, že sa im skúška nepodarí v dôsledku nedostatočného ovládania slovnej zásoby v rámci nešťastne „vytiahnutej“ alebo zadanej témy.

Porovnateľnosť je jedným z dôležitých kritérií skúšok ECL. V tomto zmysle sú vypracované jednotné zásady skúšok, skúšobné materiály aj certifikáty. V súlade so základnými zásadami skúšok sú hľadiská a kritériá hodnotenia jazykových znalostí vo všetkých jazykoch identické; identický je aj charakter skúšobných materiálov.
Členské inštitúcie Konzorcia sú zodpovedné za vypracovanie a opravu testov vo svojom  vlastnom jazyku. Pre zabezpečenie spoľahlivosti jazykových skúšok ECL sú všetky skúšobné materiály vopred overené a pri ich hodnotení sa využíva princíp dvojitého opravovania. Jednotnosť písania testov, opravovania a vydávania certifikátov v záujme zabezpečenia porovnateľnosti jednotlivých úrovní sleduje komisia zložená z odborníkov na jednotlivé jazyky.

Kto si volí jazykovú skúšku ECL
•    akreditovaná jazyková skúška ECL v Maďarsku a ďalších krajinách nahrádza maturitnú skúšku
•    umožňuje získanie bodov na prijímacích pohovoroch na VŠ
•    je akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického diplomu alebo titulu PhD.
•    zaváži pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia a oprávňuje uchádzača aj na príplatok za ovládanie cudzieho jazyka
•    čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú žiaci, vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktorandi a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu

ECL bolo na základe vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 208/2011 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka zaradené do Zoznamu vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Týka sa to jazykovej skúšky ECL z anglického a nemeckého jazyka (stupne B1, B2 a C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky).

Vzorové testy

Na úspešnú prípravu na jazykovú skúšku ECL z angličtiny, nemčiny, slovenčiny, maďarčiny či iných jazykov si uchádzači môžu na skúšobných miestach ECL zakúpiť publikácie s kompletnými sériami testov s kľúčom správnych odpovedí pre jednotlivé úrovne a CD-nosič obsahujúci obrazové materiály a zvukové nahrávky. Materiály si uchádzači môžu objednať aj na e-mailovej adrese rmachova@ukf.sk.   

Poplatky

 • Cena skúšky - 80€
 • Poplatok za vzorové testy - 20€
 • Poplatok za vykonanie čiastkovej skúšky z jednej zručnosti - 48€
 • Opätovné posúdenie výsledkov - 25€
 • Opätovné vydanie certifikátu - 15€
 • Poplatok za registráciu po termíne uzávierky – 10€
 • Poplatok za odklad skúšky - 10€