E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Časopis UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS

Vážení priatelia,

dovoľte mi oznámiť Vám, že vedenie Trnavskej univerzity sa rozhodlo obnoviť vydávanie univerzitného časopisu s jeho pôvodným názvom UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS. Časopis sme sa rozhodli vydávať vo štvrťročnej periodicite, v inovovanej štruktúre, plnofarebný a s väčším počtom strán (32).

 Prvé číslo plánujeme vydať začiatkom zimného semestra 2012, a to v tlačenej i elektronickej podobe. V roku 2012 by sme chceli vydať ešte jedno číslo.

Nová štruktúra časopisu zahŕňa aj rubriky, ako napr. Na pulze univerzity, Profily, Čas na interview, Čo nás teší alebo trápi, Zo života fakúlt, Študentská panoráma – venované príspevkom študentom a ich postrehom zo štúdia, esejam, poznámkam, Návraty – čo mi dala naša škola a ďalšie.

Aby bol  náš časopis atraktívny, aktuálny, pútavý a čo možno najosobitejší, obraciam sa na Vás všetkých v mene celej redakčnej rady o pomoc pri jeho tvorbe. Samozrejme, okrem Vašich námetov, postrehov, ale aj kritických slov, radi uvítame najmä vaše príspevky na zverejnenie. Príspevky učiteľov, študentov, zamestnancov, ale i absolventov Trnavskej univerzity môžete posielať na adresu redakcie: casopis.TU@truni.sk.

Verím, že spoločne sa nám podarí vytvoriť časopis, z ktorého budeme mať radosť a na ktorý sa bude tešiť celá akademická obec i jej priaznivci.

                                                                          Ladislav Csontos

                                                                          predseda redakčnej rady