Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Universitas Tyrnaviensis - časopis Trnavskej univerzity v Trnave

Po viac ako štvorročnej prestávke sa vedenie univerzity rozhodlo obnoviť vydávanie univerzitného časopisu s jeho pôvodným názvom UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS.  Prvé číslo univerzitného časopisu vyšlo v októbri 2012 a druhé v decembri. Časopis je štvrťročník, takže počínajúc rokom 2013 by mal časopis vychádzať 4x do roka (marec, jún, október a december).

V časopise sa venujeme dianiu na univerzite, informujeme o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Predstavujeme významných pedagógov, vedcov, ako aj úspešných absolventov, či študentov Trnavskej univerzity.

Aby bol náš časopis atraktívny, aktuálny, pútavý a čo možno najosobitejší, obraciame sa na Vás všetkých, milí čitatelia, o pomoc pri jeho tvorbe. Samozrejme, okrem Vašich námetov, postrehov, ale aj kritických slov, radi uvítame aj vaše príspevky na zverejnenie.

Vaše príspevky, postrehy a námety môžete posielať na adresu redakcie: casopis.TU@truni.sk Ďakujeme.

Najnovšie číslo Universitas Tyrnaviensis 2/2018


Predseda redakčnej rady - prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Redakčná rada:
Marek Gunič
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.
Adrián Kobetič
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
PhDr. Zuzana Martinkovičová
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD.

Mgr. Michaela Rušinová, PhD.
Mgr. Klaudia Schneiderová
Ľubomír Šottník
Mgr. Veronika Šulková
doc. S.S. Lic. Jozef Tiňo, PhD.
PhDr. Henrieta Žažová, PhD.
Mgr. Jozef Žuffa, Dr. theol.
Andrej Gejdoš

Spolupracovníci:
PhDr. Adriana Krupová
PhDr. Marián Manák, PhD.

Výkonný redaktor:
Emil Borčin


Doterajšie vydania časopisu UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS

Universitas Tyrnaviensis 2/2018
Universitas Tyrnaviensis 1/2018
Universitas Tyrnaviensis 4/2017
Universitas Tyrnaviensis 3/2017
Universitas Tyrnaviensis 2/2017
Universitas Tyrnaviensis 1/2017
Universitas Tyrnaviensis 4/2016
Universitas Tyrnaviensis 3/2016
Universitas Tyrnaviensis 2/2016
Universitas Tyrnaviensis 1/2016
Universitas Tyrnaviensis 4/2015
Universitas Tyrnaviensis 3/2015
Universitas Tyrnaviensis 2/2015
Universitas Tyrnaviensis 1/2015
Universitas Tyrnaviensis 4/2014
Universitas Tyrnaviensis 3/2014
Universitas Tyrnaviensis 2/2014
Universitas Tyrnaviensis 1/2014
Universitas Tyrnaviensis 4/2013
Universitas Tyrnaviensis 3/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2013
Universitas Tyrnaviensis 1/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2012
Universitas Tyrnaviensis 1/2012