Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Universitas Tyrnaviensis - časopis Trnavskej univerzity v Trnave

Po viac ako štvorročnej prestávke sa vedenie univerzity rozhodlo obnoviť vydávanie univerzitného časopisu s jeho pôvodným názvom UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS.  Prvé číslo univerzitného časopisu vyšlo v októbri 2012 a druhé v decembri. Časopis je štvrťročník, takže počínajúc rokom 2013 by mal časopis vychádzať 4x do roka (marec, jún, október a december).

V časopise sa venujeme dianiu na univerzite, informujeme o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Predstavujeme významných pedagógov, vedcov, ako aj úspešných absolventov, či študentov Trnavskej univerzity.

Aby bol náš časopis atraktívny, aktuálny, pútavý a čo možno najosobitejší, obraciame sa na Vás všetkých, milí čitatelia, o pomoc pri jeho tvorbe. Samozrejme, okrem Vašich námetov, postrehov, ale aj kritických slov, radi uvítame aj vaše príspevky na zverejnenie.

Vaše príspevky, postrehy a námety môžete posielať na adresu redakcie: casopis.TU@truni.sk Ďakujeme.

Najnovšie číslo Universitas Tyrnaviensis 3/2019


Predseda redakčnej rady - prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Redakčná rada:

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
PaedDr. Júlia Kubicová
doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.               
PhDr. Zuzana Martinkovičová                   
doc. S.S. Lic. Jozef Tiňo, PhD.                           
Mgr. Michaela Rušinová, PhD.
PhDr. Hentieta Žažová, PhD.
Timotej Birmus
Andrej Gejdoš                   
Katarína Kalamenová
Mgr. Ľubica Nicolussi                       
Daniel Vasilišin

Spolupracovníci:
PhDr. Adriana Krupová
PhDr. Marián Manák, PhD.

Výkonný redaktor:
Emil Borčin


Doterajšie vydania časopisu UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS

 

Universitas Tyrnaviensis 3/2019
Universitas Tyrnaviensis 2/2019
Universitas Tyrnaviensis 1/2019
Universitas Tyrnaviensis 4/2018
Universitas Tyrnaviensis 3/2018

Universitas Tyrnaviensis 2/2018
Universitas Tyrnaviensis 1/2018
Universitas Tyrnaviensis 4/2017
Universitas Tyrnaviensis 3/2017
Universitas Tyrnaviensis 2/2017
Universitas Tyrnaviensis 1/2017
Universitas Tyrnaviensis 4/2016
Universitas Tyrnaviensis 3/2016
Universitas Tyrnaviensis 2/2016
Universitas Tyrnaviensis 1/2016
Universitas Tyrnaviensis 4/2015
Universitas Tyrnaviensis 3/2015
Universitas Tyrnaviensis 2/2015
Universitas Tyrnaviensis 1/2015
Universitas Tyrnaviensis 4/2014
Universitas Tyrnaviensis 3/2014
Universitas Tyrnaviensis 2/2014
Universitas Tyrnaviensis 1/2014
Universitas Tyrnaviensis 4/2013
Universitas Tyrnaviensis 3/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2013
Universitas Tyrnaviensis 1/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2012
Universitas Tyrnaviensis 1/2012