Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Universitas Tyrnaviensis - časopis Trnavskej univerzity v Trnave

Po viac ako štvorročnej prestávke sa vedenie univerzity rozhodlo obnoviť vydávanie univerzitného časopisu s jeho pôvodným názvom UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS.  Prvé číslo univerzitného časopisu vyšlo v októbri 2012 a druhé v decembri. Časopis je štvrťročník, takže počínajúc rokom 2013 vychádza 4x do roka (marec, jún, október a december).

V časopise sa venujeme dianiu na univerzite, informujeme o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Predstavujeme významných pedagógov, vedcov, ako aj úspešných absolventov, či študentov Trnavskej univerzity.

Aby bol náš časopis atraktívny, aktuálny, pútavý a čo možno najosobitejší, obraciame sa na Vás všetkých, milí čitatelia, o pomoc pri jeho tvorbe. Samozrejme, okrem Vašich námetov, postrehov, ale aj kritických slov, radi uvítame aj vaše príspevky na zverejnenie.

Vaše príspevky, postrehy a námety môžete posielať na adresu redakcie: casopis.TU@truni.sk Ďakujeme.
 

Najnovšie číslo Universitas Tyrnaviensis 4/2020


Predseda redakčnej rady - prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Členovia redakčnej rady Universitas Tyrnaviensis – január 2020:

1.    Mgr. Matúš Demko, PhD.
2.    prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
3.    doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
4.    doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
5.    PhDr. Zuzana Martinkovičová                    
6.    ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.                
7.    Mgr. Michaela Rušinová, PhD.
8.    doc. S.S. Lic. Jozef Tiňo, PhD.                            
9.    PhDr. Hentieta Žažová, PhD.

Študenti:
10.    Timotej Birtus
11.    Andrej Gejdoš    
12.    Katarína Kalamenová
13.    Mgr. Ľubica Nicolussi
14.    Bc. Mária Letzová    
15.    Daniel Vasilišin

Spolupracovníci:
PhDr. Adriana Krupová
PhDr. Marián Manák, PhD.

Výkonný redaktor:
Emil Borčin


Doterajšie vydania časopisu UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS

Universitas Tyrnaviensis 4/2020
Universitas Tyrnaviensis 2-3/2020
Universitas Tyrnaviensis 1/2020
Universitas Tyrnaviensis 4/2019
Universitas Tyrnaviensis 3/2019
Universitas Tyrnaviensis 2/2019
Universitas Tyrnaviensis 1/2019
Universitas Tyrnaviensis 4/2018
Universitas Tyrnaviensis 3/2018
Universitas Tyrnaviensis 2/2018
Universitas Tyrnaviensis 1/2018
Universitas Tyrnaviensis 4/2017
Universitas Tyrnaviensis 3/2017
Universitas Tyrnaviensis 2/2017
Universitas Tyrnaviensis 1/2017
Universitas Tyrnaviensis 4/2016
Universitas Tyrnaviensis 3/2016
Universitas Tyrnaviensis 2/2016
Universitas Tyrnaviensis 1/2016
Universitas Tyrnaviensis 4/2015
Universitas Tyrnaviensis 3/2015
Universitas Tyrnaviensis 2/2015
Universitas Tyrnaviensis 1/2015
Universitas Tyrnaviensis 4/2014
Universitas Tyrnaviensis 3/2014
Universitas Tyrnaviensis 2/2014
Universitas Tyrnaviensis 1/2014
Universitas Tyrnaviensis 4/2013
Universitas Tyrnaviensis 3/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2013
Universitas Tyrnaviensis 1/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2012
Universitas Tyrnaviensis 1/2012 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!