Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

9. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave