Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+

Termín podávania medziinštitucionálnych zmlúv je 31. január bežného roka. Ak má partnerská univerzita iný (skorší) termín , treba ho rešpektovať. Zmluvy predložené po uvedenom termíne nebudú pre nadchádzajúci akademický rok uznané.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za Trnavskú univerzitu v Trnave musí byť podpísaná katedrovým/fakultným koordinátorom a následne inštitucionálnym koordinátorom.

Medziinštitucionálne zmluvy o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s katedrami univerzít členských štátov EÚ, krajín EHP/EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko) a s kandidátskymi krajinami (Turecko, Macedónsko).

Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+