Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

25. výročie obnovenia činnosti Trnavskej univerzity - 2017 - kalendárium vybraných podujatí

 

25. výročie obnovenia činnosti Trnavskej univerzity

FEBRUÁR

3. 2., Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov – 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov, PdF
14. 2.,  Predmety: obraz a telo, živá skúsenosť – Medzinárodné umelecko-historické sympózium SANDR ART, FF
21. 2., Valentínska kvapka krvi, FZaSP
28. 2., Who is afraid of inadvertently created fictional characters? – Prednáška hosťujúcej Zsófia Zvolenszky, Associate Professor of Philosophy Marie Curie Fellow, FF

MAREC

2.-3. 3., Contact, Circulation, Exchange in Past Societies: Approaches from the bone artefacts – 1st meeting of the Commission Bone Artefact of the International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) – Medzinárodný pracovný workshop, FF
10.-11. 3., Hereditas – Študentská konferencia, tretí ročník, FF
14. 3., Bibliografia diel Hadriána M. Radvániho, Ústav dejín TU + Univ. knižnica
15. 3., Viktor Lechta a kol.: Inkluzivní pedagogika (Portál, 2016) – Verejná prezentácia publikácie, PdF
17. 3., Prof. Maria Louchakova Schwartz a prof. Martin Schwartz: Religious Experience and Cognition – Prednášky hosťujúcich profesorov (University of Berkeley), FF
20.-24. 3., Týždeň Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce – séria konferencií a tematických prednášok, FSaZP
21. 3., V kuchyni a jedálni. Stravovanie na šľachtických dvoroch v ranom novoveku – Prednáška PhDr. Tünde Lengyelovej, CSc. – v spolupráci so Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied – Spolok trnavských historikov Tyrnavia, FF
22. 3., GULAG – Vedecké kolokvium, PF
23. 3., Prednáška prof. PhDr. Petra Michaloviča, CSc., FF
23. 3., Zodpovednosť právnických osôb v oblasti verejného práva – Odborná prednáška zástupcu riaditeľa NAKA SR, PF
29. 3., Prednáška Mgr. Petra Dvořáka, PhD., FF
30. 3., Obraz človeka v sociálnych vedách – Medzinárodné vedecké kolokvium, FF

APRÍL

3. 4., Digitálny svet v slovenčine. Mobilné aplikácie v slovenčine – Diskusia, PdF
3. 4., Beseda so spisovateľkou Denisou Fulmekovou, PdF
4. 4., Svatá Radegunda a její soudobé životopisy (Mgr. Jana Engelbrechtová, PhD.), Polychromie v antickém sochařství (PhDr. Barbara Pokorná, PhD.) – Prednášky hosťujúcich pedagogičiek (Univerzita Palackého v Olomouci), FF
4. 4., Varšavské povstanie – Vedecké kolokvium, PF
6. 4., Umění za vlády merovejských panovníků (Mgr. Jana Engelbrechtová, PhD.), Dědictví římských nástěnných maleb (PhDr. Barbara Pokorná, PhD.) – Prednášky hosťujúcich pedagogičiek (Univerzita Palackého v Olomouci), FF
6. 4., Daň z pridanej hodnoty – Odborná prednáška bývalého prezidenta Slovenskej komory daňových poradcov, PF
7. 4., Zásady zákona o správnom trestaní – Konferencia, PF
11. 4., Debatný turnaj 2017, PF
18. 4., Beauty is in the Mind of the Beholder – 4-th International workshop on Cognitive Aspects of Aesthetic Experience (Professor Elisabeth Schellekens Dammann), FF
18.-24. 4., One week with… Elisabeth Schellekens Dammann a Guy Dammann (Uppsala University), FF
25. 4., Jednotlivec a rodina v pastoračnej starostlivosti vo farnosti – výzvy encykliky Amoris leticia – Medzinárodná konferencia, TFTU
27. 4., Právne záruky vo verejnej správe – uplatňovanie petičného práva a práva na informácie v podmienkach územnej samosprávy – Odborná prednáška primátora mesto Brezno, PF
27.-28. 4., Re socialis – Konferencia s medzinárodnou účasťou, FSaZP

MÁJ

2.-4. 5., Reformácia a jej dôsledky na Slovensku –vedecká konferencia, FF
3. 5., Te Deum a udelenie ceny Antona Hajduka, Rektorát TU
4. 5., Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve – Vedecká konferencia, PF
5. 5., Migration: Religions without Borders European and American Perspective / Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska a americká perspektíva – Medzinárodná vedecká konferencia, PdF
11. 5., Pocta Silvestrovi Krčmérymu – Spomienkové podujatie venované čestnému doktorovi Trnavskej univerzity, lekárovi Silvestrovi Krčmérymu, Ústav dejín TU a Univ. knižnica
Libri novi Tyrnavienses – Prezentácia najnovších kníh z produkcie Katedry klasických jazykov, spojená s prednáškou Mgr. Kataríny Karabovej, PhD., FF
Šedý alebo čierny zoznam – záložné právo, zriadenie, vznik, výkon – Odborný seminár, PF
Ukrajinsko-ruský konflikt – Odborná prednáška, PF

JÚN

5. 6., "If I forget you Jerusalem..." The Holy City in Jewish tradition, hosťujúca prednáška, TFTU
8.-9. 6., Porušenie zmluvy a jeho právne následky – Vedecká konferencia, PF
15. 6., Udelenie titulu Dr. h. c. laureátom schváleným Vedeckou radou Trnavskej univerzity, Rektorát TU
22.-23. 6., XXX. DidMatTech 2017 – Medzinárodná vedecká konferencia, PdF
Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí, TFTU
Ne bis in idem v právnej teórii a praxi – Workshop, PF
Dni zdravia organizované v spolupráci s Mestom Trnava, FZaSP

SEPTEMBER

22. 9., Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku od 2. svetovej vojny po obdobie normalizácie – Vedecké kolokvium, PdF
28.-29. 9., Lubyho právnické dni – Medzinárodná vedecká konferencia, PF
Deň Trnavskej univerzity, športovo-turistické podujatie pre zamestnancov, Rektorát TU

OKTÓBER

3. 10., Astronómia a Trnavská univerzita – Kolokvium venované histórii astronómie a dejinám observatória historickej Trnavskej univerzity, Ústav dejín TU + Univ. knižnica
5. 10., Deň právnickej fakulty TU – Vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému T. G. Masaryk, PF
6.-8. 10., Ancient communities and their elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe – Mediterranean – Black Sea – Medzinárodná konferencia, FF
12. 10., Veni Sancte, otvorenie akademického roku a Slávnostná akadémia
18. 10., Ako si zachovať psychické zdravie v pomáhajúcich profesiách – Prednáška českého psychiatra a pedagóga Maxa Kašparů, PdF
26. 10., Vedecká konferencia z príležitosti 25. výročia založenia Katedry psychológie FF TU na obnovenej Trnavskej univerzite, FF
Prístupy k obrazu – Medzinárodná umelecko-historická konferencia, FF
Význam politológie a humanitných vied pre spoločnosť – Stretnutie absolventov katedry politológie, FF
Zmeny, ktoré prinesie nová smernica o zájazdoch a spojených cestovných službách – Odborný seminár, PF
Environmentálne práva, starostlivosť o životné prostredie a prírodné zdroje – Vedecká konferencia, PF

NOVEMBER

6.-10. 11., One week with… Anjan Chatterjee, FF
7. 11., Cognitive Rethinking of Beauty: Uniting the Philosophy and Cognitive Studies of Aesthetic Perception – medzinárodný workshop, FF
11. 11., Alumni meeting – Tretí ročník stretnutia absolventov Katedry filozofie, FF
13. 11. Udelenie titulov "doctor honoris causa", rektorát, TF
Prehliadka budov pôvodnej Universitatis Tyrnaviensis a prezentácia publikácie „Čestní doktori Trnavskej univerzity v Trnave“, FF, Ústav dejín, Univerzitná knižnica
Výstavka z dejín a 25-ročného pôsobenia Katedry klasických jazykov v rámci Týždňa vedy a techniky, FF
Prezentácia publikácií, vydaných v rokoch 2016 a 2017 z odboru sociológia, v rámci Týždňa vedy a techniky, FF
Didaktika chémie – 12. medzinárodný seminár doktorandov, PdF
Normativita práva – Workshop, PF
Diskriminácia skupín obyvateľstva a jej podstata – filozofický, teoretickoprávny, historickoprávny kontext – Medzinárodné vedecké kolokvium, PF
Digesta Iustiniani – thesaurus iurisprudentiae –Medzinárodnú vedecká konferencia, PF
Právnoaplikačné otázky výkonu samosprávy – Odborná prednáška primátora mesto Brezno, PF
Spravodajské činnosti slúžiace výkonu štátnej správy – Odborná prednáška námestníka riaditeľa SIS, PF
Spoločné výzvy azylového práva – Vedecká konferencia, PF
Financovanie cirkví a náboženských spoločností – história a súčasnosť – Vedecká konferencia, PF
Nové trendy v Ošetrovateľstve IV. – Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, FZaSP

DECEMBER

Trnavský Panteón – Diskusia s trnavskými osobnosťami organizovaná v spolupráci s mestom Trnava, Ústav dejín TU a Univ. knižnica
20 rokov Katedry klasickej archeológie TU – Stretnutie učiteľov, študentov a absolventov klasickej archeológie a prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti katedry, absolventov a študentov doma i v zahraničí, FF
Libri novi Tyrnavienses – Prezentácia najnovších kníh z produkcie Katedry klasických jazykov, FF