Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave je ústrednou knižnicou Trnavskej univerzity. Integrujúcim prvkom knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity je automatizovaný knižnično-informačný systém DAWINCI. Súčasťou knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity sú okrem univerzitnej knižnice aj tieto knižnično-informačné pracoviská:

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity zabezpečuje odborné knižnično-informačné činnosti, uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce, bibliograficky registruje publikačnú činnosť učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov Trnavskej univerzity, poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom a zamestnancom Trnavskej univerzity ako aj odbornej verejnosti.

Profil knižnice korešponduje so zameraním študijných odborov Trnavskej univerzity.

Poslanie, základné úlohy a organizačnú štruktúru definuje Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.

Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.

InfoLib- Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

Knihovnícke časopisy:

Info Lib http://www.cvtisr.sk/itlib/aktualne.htm

Ikaros http://www.ikaros.cz/