Nachádzate sa tu

Rektorát Trnavskej univerzity

Rektorát Trnavskej univerzity

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
Telefón: +421 33 5939 202
e-mail: rektor@truni.sk

Kancelária rektora:
Mgr. Adriana Krupová
riaditeľka kancelárie rektora
Telefón: +421 33 5939 203
Fax: 421 33 5511129
e-mail: akrupova@truni.sk

Bc. Lívia Macášková
sekretárka
Telefón: +421 33 5939 203
e-mail: livia.macaskova@truni.sk

Mgr. Daniela Ladvenicová
organizačné oddelenie
Telefón: +421 33 5939 393
e-mail: daniela.ladvenicova@truni.sk

Gabriela Kleimanová
oddelenie registratúry a spisovej služby
Telefón: +421 33 5939 382
e-mail: gkleiman@truni.sk


Prorektori Trnavskej univerzity v Trnave

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. – prorektorka TU pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Telefón: +421 33 5939 206
e-mail: ilievova.lubica@truni.sk

prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. – prorektor TU pre vedu, výskum a umeleckú činnosť
Telefón: +421 33 5939 214
e-mail: ladislav.csontos@truni.sk

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. – prorektorka TU pre rozvoj
Telefón: +421 33 5939 206
e-mail: bkudlac@truni.sk

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. – prorektor TU pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu
Telefón: +421 33 5939 214
e-mail: mkatunin@truni.sk


 Kvestor Trnavskej univerzity v Trnave
Ing. Milan Hornáček
  tel.: +421 33 5939 204
fax: +421 33 5939 300
e-mal: kvestor@truni.sk

Kancelária kvestora
Mgr. Monika Drgoňová
e-mail: monika.drgonova@truni.sk


Oddelenie  pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Ing. Gabriela Sekerešová, PhD.
Telefón: +421 33 5939 293
e-mail: gabriela.sekeresova@truni.sk
 
Ing. Miroslava Baranová
tel.: +421 33 5939 813
e-mail: miroslava.baranova@truni.sk
 
Daniela Kusá
Telefón: +421 33 5939 340
e-mail: daniela.kusa@truni.sk

Oddelenie pre vedu a výskum a umeleckú činnosť
Bc. Magdaléna Gažová
tel.: +421 33 5939 354
e-mail: magdalena.gazova@truni.sk

Oddelenie pre rozvoj univerzity
Ing. Alena Čambálová
Telefón: +421 33 5939 318
e-mail: alena.cambalova@truni.sk

Zuzana Sedláková
Telefón: +421 33 5939 312
e-mail: zuzana.sedlakova@truni.sk
 
Mgr. Zuzana Niedlová
Telefón: +421 33 5939 301
e-mail: zuzana.niedlova@truni.sk
 
Mgr. Zuzana Bošnáková
Telefón: +421 33 5939 319
e-mail: zuzana.bosnakova@truni.sk


Oddelenie vonkajších vzťahov
Ing. Marta Sečkárová
tel.: 033/59 39 207
e-mail: martasec@truni.sk

Mgr. Radka Gábrišová, PhD.
tel.: 033/59 39 207
mobil: +421 915/815 396
e-mail: radka.gabrisova@truni.sk


Referát pre verejné obstarávanie
Mgr. Zuzana Bošnáková
tel.:033/5939319
e-mail: zuzana.bosnakova@truni.sk

Oddelenie pre plán a rozpočet
PhDr. Kristína Huttová
tel:033/5939304
e-mail: khuttova@truni.sk

Ing. Miroslava Gabalcová
tel.: 033/5939377
e-mail: mgabal@truni.sk

Gabriela Zaťková
tel.: 033/5939346
e-mail: gzatkova@truni.sk

Eva Nižnanská
tel.: +421 33 5939 346
e-mail: eniznan@truni.sk


Oddelenie učtárne a majetku
Ing. Anna Klepáčová
tel.: 033/5939335
e-mail: aklepac@truni.sk

Zuzana Ďurovková
tel.: 033/5939315
e-mail: zdurovk@truni.sk

Katarína Tóthová
tel.: 033/5939315
e-mail: tothovak@truni.sk

Mária Varenčáková
 tel.: 033/5939314
  e-mail: mvarenc@truni.sk 

Silvia Lančaričová
   tel.: 033/5939314
         e-mail: silvia.lancaricova@truni.sk

 Jozefína Taligová
tel.: +421 33 5939 350
 e-mail: jtalig@truni.sk

Zuzana Jedličková
tel.: +421 33 5939 350
 e-mail: zuzana.jedlickova@truni.sk
 


Mzdová učtáreň
Ing. Anna Drinková
tel.: 033/5939 348

Vladimíra Michaličková
tel.: 033/5939 310

Irena Novosedlíková
tel.: 033/5939 309


Technicko-investičný a prevádzkový úsek
Technický úsek
Ing. Ľubomír Krišica
tel.: +421 33 5939 356
  e-mail: lkrisica@truni.sk

Oddelenie investícií
Elena Zacharová
tel.: +421 33 5939 217
 e-mail: elena.zacharova@truni.sk

Ing. Helena Šúryová
energetik univerzity
tel.: +421 33 5939 349
e-mail: hsuryova@truni.sk


Oddelenie vnútornej prevádzky
Ing. Štefan Sloboda
Vedúci hosp. správy - miestnost č. 119
tel.: +421 33 5939 368
e-mail: stefan.sloboda@truni.sk


Oddelenie pre personálne otázky
Mgr. Anna Minarovičová
tel.: 033/5939 351
email: anna.minarovicova@truni.sk
 

Odd. právne a vnútornej legislatívy
JUDr. Pavol Vozatár
tel.: 033/5939 344
 

Odd kontroly a vnútorného auditu
Ing. Ľubomíra Martišovičová
tel.:033/5939 298
email: lmartis@truni.sk
 

Referát obrany, CO a ochrany utajovaných skutočností
Mgr. Róbert Kostolanský
tel.:033/5939 343
email: rkostol@truni.sk