Nachádzate sa tu

Rektorát Trnavskej univerzity

Rektorát Trnavskej univerzity

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
Telefón: +421 33 5939 202
e-mail: rektor [at] truni [dot] sk

Kancelária rektora:
Mgr. Adriana Krupová
riaditeľka kancelárie rektora
Telefón: +421 33 5939 203
Fax: 421 33 5511129
e-mail: akrupova [at] truni [dot] sk

Bc. Lívia Macášková
sekretárka
Telefón: +421 33 5939 203
e-mail: livia [dot] macaskova [at] truni [dot] sk

Mgr. Daniela Ladvenicová
organizačné oddelenie
Telefón: +421 33 5939 393
e-mail: daniela [dot] ladvenicova [at] truni [dot] sk

Gabriela Kleimanová
oddelenie registratúry a spisovej služby
Telefón: +421 33 5939 382
e-mail: gkleiman [at] truni [dot] sk


Prorektori Trnavskej univerzity v Trnave

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. – prorektorka TU pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Telefón: +421 33 5939 206
e-mail: ilievova [dot] lubica [at] truni [dot] sk

prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. – prorektor TU pre vedu, výskum a umeleckú činnosť
Telefón: +421 33 5939 214
e-mail: ladislav [dot] csontos [at] truni [dot] sk

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. – prorektorka TU pre rozvoj
Telefón: +421 33 5939 206
e-mail: bkudlac [at] truni [dot] sk

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. – prorektor TU pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu
Telefón: +421 33 5939 214
e-mail: mkatunin [at] truni [dot] sk


 Kvestor Trnavskej univerzity v Trnave
Ing. Milan Hornáček
  tel.: +421 33 5939 204
fax: +421 33 5939 300
e-mal: kvestor [at] truni [dot] sk

Kancelária kvestora
Mgr. Monika Drgoňová
e-mail: monika [dot] drgonova [at] truni [dot] sk


Oddelenie  pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Ing. Gabriela Sekerešová, PhD.
Telefón: +421 33 5939 293
e-mail: gabriela [dot] sekeresova [at] truni [dot] sk
 
Ing. Miroslava Baranová
tel.: +421 33 5939 340
e-mail: miroslava [dot] baranova [at] truni [dot] sk
 
Daniela Kusá
Telefón: +421 33 5939 340
e-mail: daniela [dot] kusa [at] truni [dot] sk

Oddelenie pre vedu a výskum a umeleckú činnosť
Bc. Magdaléna Gažová
tel.: +421 33 5939 354
e-mail: magdalena [dot] gazova [at] truni [dot] sk

Oddelenie pre rozvoj univerzity
Ing. Alena Čambálová
Telefón: +421 33 5939 318
e-mail: alena [dot] cambalova [at] truni [dot] sk

Ing. Soňa Domesová
Telefón: +421 33 5939 312
e-mail: sona [dot] domesova [at] truni [dot] sk
 
Mgr. Zuzana Niedlová
Telefón: +421 33 5939 301
e-mail: zuzana [dot] niedlova [at] truni [dot] sk
 
Mgr. Zuzana Bošnáková
Telefón: +421 33 5939 319
e-mail: zuzana [dot] bosnakova [at] truni [dot] sk


Oddelenie vonkajších vzťahov
Ing. Marta Sečkárová
tel.: 033/59 39 207
e-mail: martasec [at] truni [dot] sk

Mgr. Radka Gábrišová, PhD.
tel.: 033/59 39 207
e-mail: radka [dot] gabrisova [at] truni [dot] sk


Referát pre verejné obstarávanie
Mgr. Zuzana Bošnáková
tel.:033/5939319
e-mail: zuzana [dot] bosnakova [at] truni [dot] sk

Ekonomický úsek
Ing. Darina Šottníkova
  tel.: +421 33 5939 299
e-mail: darina [dot] sottnikova [at] truni [dot] sk

Oddelenie pre plán a rozpočet
PhDr. Kristína Huttová
tel:033/5939304
e-mail: khuttova [at] truni [dot] sk

Ing. Miroslava Gabalcová
tel.: 033/5939346
e-mail: mgabal [at] truni [dot] sk

Gabriela Zaťková
tel.: 033/5939346
e-mail: gzatkova [at] truni [dot] sk

Eva Nižnanská
tel.: +421 33 5939 346
e-mail: eniznan [at] truni [dot] sk


Oddelenie učtárne a majetku
Ing. Anna Klepáčová
tel.: 033/5939335
e-mail: aklepac [at] truni [dot] sk

Zuzana Ďurovková
tel.: 033/5939315
e-mail: zdurovk [at] truni [dot] sk

Katarína Tóthová
tel.: 033/5939315
e-mail: tothovak [at] truni [dot] sk

Mária Varenčáková
 tel.: 033/5939314
  e-mail: mvarenc [at] truni [dot] sk 

Silvia Lančaričová
   tel.: 033/5939314
         e-mail: silvia [dot] lancaricova [at] truni [dot] sk

 Jozefína Taligová
tel.: +421 33 5939 350
 e-mail: jtalig [at] truni [dot] sk

Zuzana Jedličková
tel.: +421 33 5939 350
 e-mail: zuzana [dot] jedlickova [at] truni [dot] sk
 


Mzdová učtáreň
Ing. Anna Drinková
tel.: 033/5939 348

Vladimíra Michaličková
tel.: 033/5939 310

Irena Novosedlíková
tel.: 033/5939 309


Technicko-investičný a prevádzkový úsek
Technický úsek
Ing. Ľubomír Krišica
tel.: +421 33 5939 356
  e-mail: lkrisica [at] truni [dot] sk

Oddelenie investícií
Zuzana Sedláková
tel.: +421 33 5939 217
 e-mail: zuzana [dot] sedlakova [at] truni [dot] sk

Ing. Helena Šúryová
energetik univerzity
tel.: +421 33 5939 349
e-mail: hsuryova [at] truni [dot] sk


Oddelenie vnútornej prevádzky
Ing. Štefan Sloboda
Vedúci hosp. správy - miestnost č. 119
tel.: +421 33 5939 368
e-mail: stefan [dot] sloboda [at] truni [dot] sk


Oddelenie pre personálne otázky
Elena Kohúciková
tel.: 033/5939 351
email: ekohucik [at] truni [dot] sk
 

Odd. právne a vnútornej legislatívy
JUDr. Pavol Vozatár
tel.: 033/5939 344
email: pvozatar [at] truni [dot] sk
 

Odd kontroly a vnútorného auditu
Ing. Ľubomíra Martišovičová
tel.:033/5939 298
email: lmartis [at] truni [dot] sk
 

Referát obrany, CO a ochrany utajovaných skutočností
Mgr. Róbert Kostolanský
tel.:033/5939 343
email: rkostol [at] truni [dot] sk