Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Evidencia umeleckej činnosti na TU

Evidencia umeleckej činnosti

Univerzitná knižnica TU je v zmysle § 8 písm. d), e) zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z., § 108, písm. a/, b/ a c/ zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len ,,vyhláška MŠVVaŠ SR“) pracoviskom bibliografickej registrácie umeleckej činnosti vysokoškolských učiteľov Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2013 a umeleckú činnosť archivuje spätne od r. 2008-2012.

Umelecká činnosť sa vykazuje:
a) zamestnancom vysokej školy, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu,1) (t.j. zamestnancom danej vysokej školy s úplným pracovným úväzkom, neeviduje sa zamestnancom s čiastkovými úväzkami, zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o vykonaní práce, bývalým zamestnancom),
b) študentom doktorandského štúdia v dennej forme

Dňa 1.1.2013 vstúpila do platnosti Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 O centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
Príloha č. 2 - Kategórie umeleckej činnosti
Príloha č. 4 – Charakteristika vybraných pojmov

Online katalógy:
Vyhľadávanie v umeleckej činnosti
Centrálny register umeleckej činnosti
V sekcii Pokyny CREUČ nájdete vždy aktuálne metodické pokyny CREUČ pre dané vykazovacie obdobie, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREUČ. Súčasťou metodických pokynov sú aj zoznamy renomovanosti pre inštitúcie a pre podujatia.

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu umeleckej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných).
Umeleckú činnosť je potrebné vykazovať priebežne po otvorení registra do 31.01. príslušného roka. V zmysle aktuálne platnej legislatívy pre každý umelecký výstup, ktorý chcú mať autori v databáze CREUČ zaevidovaný je potrebné vyplniť formulár EUCA, podľa vzoru formulára EUCA. Autori si sami stanovia kód kategórie a poskytnú relevantnú sprievodnú dokumentáciu garantovi pre umeleckú činnosť, ktorý skontroluje správnosť zaradenia do kategórie. Následne autor všetky podklady odošle poverenému pracovníkovi AK (spracovateľovi EUCA (e-mailom, poštou a pod.) Súčasťou formulára EUCA sú Druhy a poddruhy umeleckej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave.

Oddelenie evidencie umeleckej činnosti:                                       

SPRACOVATEĽ EUCA

GARANT PRE UMELECKÚ ČINNOSŤ

Mária Arpášová

doc., akad. maliar Blažej Baláž

maria.arpasova@truni.sk

blazej.balaz@truni.sk

Trnavská univerzita

Trnavská univerzita

Univerzitná knižnica

Pedagogická fakulta

Hornopotočná 23

Katedra pedagogiky výtvarného umenia

918 43 Trnava

Priemyselná 4, Trnava

+421 33 59 39 295

+421 33 59 39 553


Konzultačné hodiny:                                                      Konzultačné hodiny:

Pondelok – Piatok                                                            Pondelok: 13:30 – 15:45
7:00-11:00  11:30-14:00