Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Evidencia publikačnej činnosti

Univerzitná knižnica TU je v zmysle § 8 písm. d), e) zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z., § 108, písm. a/, b/ a c/ zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len ,,vyhláška MŠVVaŠ SR“) pracoviskom bibliografickej registrácie publikácií vysokoškolských učiteľov Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2001 a publikačnú činnosť bibliograficky spracováva spätne do r. 1992, t.j. do roku jej opätovného vzniknutia.

Publikačná činnosť sa  vykazuje:
a) zamestnancom vysokej školy, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu,1) (t.j. zamestnancom danej vysokej školy s úplným pracovným úväzkom, neeviduje sa zamestnancom s čiastkovými úväzkami, zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o vykonaní práce, bývalým zamestnancom),
b) študentom doktorandského štúdia v dennej forme.

Dňa 16.10.2008 vstúpila do platnosti Smernica č.13/2008-R O bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorá je záväzná pre všetky organizácie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR
Dňa 1.1.2013 vstúpila do platnosti Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 O centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
Príloha č. 1 - Kategórie publikačnej činnosti   Kategórie publikačnej činnosti  - MŠVVaŠ SR
Príloha č. 2 - Kategórie umeleckej činnosti
Príloha č. 3 - Kategórie ohlasov
Príloha č. 4 - Definície základných pojmov

 
Centrálny register publikačnej činnosti
V sekcii Pokyny CREPČ nájdete vždy aktuálne Metodické pokyny CREPČ pre dané vykazovacie obdobie, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ

"Smernica rektora TU v Trnave č.12/2006 Bibliografická registrácia publikačnej činnosti na TU v Trnave" , ktorá nadobudla platnosť dňa 18. septembra 2006.

Publikačnú činnosť je potrebné vykazovať priebežne po celý rok prostredníctvom elektronických formulárov: Formulare BIREP pre zamestnancov TU (používajte diakritiku).Originály dokumentov doručte osobne alebo zasielajte, v čo najkratšom čase po odoslaní elektronických formulárov, na adresu oddelenia EPC.

 Oddelenie evidencie publikačnej činnosti:                  Právnická fakulta TU

Mária Cíbiková   Mária Arpášová Mgr. Alena Štefanovičová
maria.cibikova
@truni.sk
maria.arpasova@truni.sk alena.stefanovicova@truni.sk
Trnavská univerzita Trnavská univerzita evidencia publikácií
Univerzitná knižnica   Univerzitná knižnica Knižnica PrF TU; Oddelenie pre VV a ZV
Hornopotočná 23 Hornopotočná 23 Kollárova ul. 10
918 43 Trnava 918 43 Trnava 918 43 Trnava
+421 33 59 39 295 +421 33 59 39 295 +421 33 59 39 655 

Konzultačné hodiny:

Pondelok – Piatok
7:00-11:00   11:30-14:00


Do pozornosti UK TU

Projekt NISPEZ - Časopisy pre vedu a výskum

Zoznam slovenských vedeckých časopisov indexovaných v databáze Web of Knowledge - WoS

Nová on-line publikácia:  Metodika tvorby bibliografických citácií - Kratochvíl J., Sejk P., Anthová V., Stehlík M. , ktorú si môžete prezrieť na nižšie uvedenom linku: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html

V zbierke zákonov č. 456/2012 vo vyhláške MŠVVaŠ č. 456/2012 z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti bola chybne uvedená strana v prílohe č. 1 - text na strane 3576 sa nahrádza novým, ktorý je uverejnený: v zbierke zákonov 2013, v čiastke 3, na strane 72


UK TU dáva do pozornosti stránky WOK pre českých a slovenských používateľov.
Stránka obsahuje rôznorodé informácie, napríklad:

• E-learningy a nahrané webináre sústreďujúce sa na hlavné produkty
• Špecifické informácie pre české a slovenské publikum
• Odpovede na často kladené otázky
• Užitočné odkazy na zaujímave nástroje, kontakty a príručky

Otvorenie stránky: www.wokinfo.com/czech_slovak